Klauzula informacyjna (dane osobowe)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektor ochrony danych (IOD):

Damian Posiłek

pokój nr 7

Ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn

tel.: +48.(62) 752 80 79
email: iod@stawiszyn.pl

 

 

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy Państwu Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie jest: Burmistrz Stawiszyna ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,
2. 
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie za pomocą adresu: iod@stawiszyn.pl lub osobiście w budynku Urzędu – pok. nr 7 (parter)
3. 
Administrator danych osobowych – Burmistrz Stawiszyna – przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
       a) 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie;
       b) 
realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy i Miasta Stawiszyn;
       c) 
w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. 
W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
       a) 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
       b) 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą i Miastem Stawiszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawiszyna.
6. 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna).
7. 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
       a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
       b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
       c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
       d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
       e)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
8.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

załącznik nr 1 - przetwarzanie w zw. z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

załącznik nr 2 - przetwarzanie w zw. z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska

załącznik nr 3 - przetwarzanie w zw. z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

załącznik nr 4 – sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

załącznik nr 5 – sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Klauzula Centralny Rejestr Wyborców

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-05-29
Data publikacji:2018-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:6810