Ogłoszenia o naborze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

2021-06-03

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. RADY MIEJSKIEJ, OBRONNOŚCI,

OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków stanowiska ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz 3 letni staż pracy
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy,
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. Rady Miejskiej, obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

2021-02-16

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Pracownik Socjalny

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS
w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych nie przekracza 6%.
1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

2021-02-09

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub pokrewnym (finanse, bankowość, rachunkowość itp.) i staż pracy minimum trzy lata albo wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy minimum 5 lat,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

2021-01-14

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Pracownik Socjalny

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS
w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych nie przekracza 6%.
1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2020-11-18

Burmistrz Stawiszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze

gminnej jednostki organizacyjnej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe na preferowanych kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, polityk społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, administracja oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),
 • staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej,
 • znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o Karcie Dużej Rodziny, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, o dodatkach mieszkaniowych , Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak objęcia zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z 31   1  pkt  4  ustawy z  17 grudnia  2004  r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-09-15

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

Wymagania niezbędne, zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w jednostkach administracji publicznej : co najmniej 1 rok ,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • opracowywanie ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 • opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych,
 • pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 • rozliczanie zadań dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w przedmiotowym zakresie,
 • współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie zamówień publicznych,
 • zdolność do pracy nad kilkoma zamówieniami / projektami równocześnie,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych

2020-08-12

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych

w wymiarze pełnego etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego;
 8. znajomość instrukcji kancelaryjnej;
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
 2. organizowanie i dokumentowanie pracy Burmistrza,
 3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Burmistrza,
 4. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami partnerskimi z innymi gminami, organizacjami i instytucjami,
 5. koordynacja działań w zakresie współpracy zagranicznej Gminy,
 6. odbieranie i wysyłanie poczty,
 7. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących do Urzędu oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,
 8. obsługa urządzeń biurowych,
 9. obsługa centrali telefonicznej,
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu poza normalnymi godzinami pracy,
 11. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza,
 12. prowadzenie ewidencji poświadczeń za zgodność z oryginałem i stwierdzenia własnoręczności podpisu,
 13. prowadzenie ewidencji ogłoszeń, uaktualnianie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
 14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 15. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,
 16. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników urzędowych,
 17. prowadzenie spraw związanych z transportem wykorzystywanym na cele Urzędu,
 18. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,
 19. prowadzenie książki wyjść w godzinach pracy,
 20. zaopatrywanie w pieczęci urzędowe, prowadzenie ich rejestru oraz ich kasowanie,
 21. prowadzenie rejestru Zarządzeń i upoważnień Burmistrza,
 22. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych,
 23. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy,
 24. prowadzenie archiwum zakładowego,
 25. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
  • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
  • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
  • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 5. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 26.08.2020 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;
 5. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

2020-06-18

Burmistrz Stawiszyna

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze

gminnej jednostki organizacyjnej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe na preferowanych kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, polityk społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, administracja oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),
 • staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej,
 • znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o Karcie Dużej Rodziny, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, o dodatkach mieszkaniowych , Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna informuje o przedłużeniu terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

2020-03-30

Burmistrz Stawiszyna informuje o przedłużeniu terminu składania dokumentów w konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

2020-03-30

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2020-03-16

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

I. Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

5) wykształcenie wyższe w zakresie: budownictwo;

6) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat;

7) staranność i wnikliwość w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej;

8) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego;

9) zdolność do pracy nad kilkoma projektami / inwestycjami równocześnie;

10) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;

11) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, programy kosztorysowe);

12) nieposzlakowana opinia.

Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2020-03-16

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

 

I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku, Zbiersk – Cukrownia 237, 62-830 Zbiersk.

II. Określenie stanowiska pracy: Dyrektor Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

III. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 5 – letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym minimum 6 miesięcy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury.
 3. obywatelstwo polskie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i znajomość przepisów, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Czytaj więcej o: Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca autobusu szkolnego

2019-11-25

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko: kierowca autobusu szkolnego

25 listopada 2019

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. prawo jazdy D+E zawierające uprawnienia do przewozu osób,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi w 39 a ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 2140) w szczególności:
  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
  4. ukończone szkolenie okresowe
  5. posiadanie karty kierowcy
  6. ukończone23lata,
Czytaj więcej o: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca autobusu szkolnego

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca autobusu szkolnego

2019-11-08

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko: kierowca autobusu szkolnego

8 listopada 2019

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. prawo jazdy D+E zawierające uprawnienia do przewozu osób,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi w 39 a ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 2140) w szczególności:
  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
  4. ukończone szkolenie okresowe
  5. posiadanie karty kierowcy
  6. ukończone23lata,
Czytaj więcej o: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca autobusu szkolnego

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki domowej do opieki nad osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2019-10-24

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki domowej do opieki nad osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

 

Praca odbywać się będzie w ramach umowy zlecenia.

 

Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

 

Usługi obejmują zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności polegają na:

 1. zakupie podstawowych artykułów: spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
 2. przyrządzaniu posiłków;
 3. praniu, prasowaniu, zmianie pościeli, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu, paleniu w piecu;
 4. utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
 5. pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
 6. organizowaniu spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.
Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki domowej do opieki nad osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

2019-10-17

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 3. Wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społeczne,

c) nieposzlakowana opinia,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku, z siedzibą Zbiersk-Cukrownia 144, 62-830 Zbiersk prowadzonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2019-06-13

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku, z siedzibą Zbiersk-Cukrownia 81, 62-830 Zbiersk prowadzonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2019-06-13

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w wymiarze 1/4 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-12-14

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień  publicznych

w wymiarze 1/4 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej co najmniej 1 rok;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 3. sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 4. rozliczanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 5. prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,
 6. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w  Urzędzie w zakresie przygotowania pod względem technicznym wniosków na dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 8. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w zakresie opracowywania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 9. przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 10. przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 11. opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 12. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

 IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień  publicznych ", w terminie do dnia 28.12.2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej               i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Stawiszyn, 14.12.2018 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-11-14

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO PRACY

rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260);
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie związane z ochroną środowiska;
 6. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 7. nieposzlakowana opinia.
 8. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 9. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 10. Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 11. Ustawa o ochronie przyrody;
 12. Ustawa o odpadach;
 13. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 14. Ustawa o lasach;
 15. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 16. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 17. Ustawa Prawo wodne;
 18. Ustawa o ochronie zwierząt;
 19. Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 20. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 21. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja postępowań rozjemczych w sprawie sporów dotyczących wysokości odszkodowań za straty w uprawach polowych spowodowanych przez zwierzynę leśną.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
 3. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy.
 4. Tworzenie i weryfikacja Programów i dokumentów programowych dotyczących Ochrony środowiska.
 5. Prowadzenie prac nad inwentaryzacją zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym zakresie.
 6. Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia szkodliwości przedsięwzięć na środowisko.
 8. Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawie gospodarowania odpadami.
 11. Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy.
 12. Przygotowanie postępowań ws. gospodarki odpadami ciekłymi:
 13. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za skutki klęsk żywiołowych.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska", w terminie do dnia 29.11.2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Stawiszyn, dnia 14.11.2018 r.

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko pracy rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-10-25

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO PRACY

rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie, wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie związane z ochroną środowiska;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawa o ochronie przyrody;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 • Ustawa o lasach;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 • Ustawa Prawo wodne;
 • Ustawa o ochronie zwierząt;
 • Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Organizacja postępowań rozjemczych w sprawie sporów dotyczących wysokości odszkodowań za straty w uprawach polowych spowodowanych przez zwierzynę leśną.
 • Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy.
 • Tworzenie i weryfikacja Programów i dokumentów programowych dotyczących Ochrony środowiska.
 • Prowadzenie prac nad inwentaryzacją zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym zakresie.
 • Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia szkodliwości przedsięwzięć na środowisko.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie gospodarowania odpadami.
 • Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy.
 • Przygotowanie postępowań ws. gospodarki odpadami ciekłymi:
 • Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za skutki klęsk żywiołowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska", w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 25.10.2018 r.

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-10-15

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie na podobnym stanowisku;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 2. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w zakresie opracowywania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 3. przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 4. przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 5. opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
 8. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 9. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 10. sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 11. rozliczanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 12. prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,
 13. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w  Urzędzie w zakresie przygotowania pod względem technicznym wniosków na dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 1. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

 


V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 30.10.2018 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.


VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;

Stawiszyn, 15.10.2018 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-08-22

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie na podobnym stanowisku;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 2. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w zakresie opracowywania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 3. przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 4. przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 5. opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
 8. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 9. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 10. sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 11. rozliczanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 12. prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,
 13. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w  Urzędzie w zakresie przygotowania pod względem technicznym wniosków na dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 1. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

 


V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 06.09.2018 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.


VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;

Stawiszyn, 22.08.2018 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią Petryki, z siedzibą ul. Starościńska 4, 62-820 Stawiszyn, prowadzonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2018-05-29
 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.z 2017 r., poz. 1597), a mianowicie:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 1 ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189),a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
 1. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2- 1).

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacjęo stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela) albo stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego) albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem);
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomośc języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemnca
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia z 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniam 1 sierpnia 1972 r.;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akdemickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią w Stawiszynie” w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 (I pietro, pokój nr 9) lub kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (liczy się data wpływu dokumentów do urzędu).

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawiszyna.
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci oraz członkowie Komisji Konkursowej zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

 

 

                                                                                               Burmistrz Stawiszyna

                                                                                               -/ Justyna Urbaniak

Nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-12-28

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych

w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-biurową;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego;
 9. znajomość instrukcji kancelaryjnej;
 10. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 11. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
 2. organizowanie i dokumentowanie pracy Burmistrza,
 3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Burmistrza,
 4. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami partnerskimi z innymi gminami, organizacjami i instytucjami,
 5. koordynacja działań w zakresie współpracy zagranicznej Gminy,
 6. odbieranie i wysyłanie poczty,
 7. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących do Urzędu oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,
 8. obsługa urządzeń biurowych,
 9. obsługa centrali telefonicznej,
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu poza normalnymi godzinami pracy,
 11. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza,
 12. prowadzenie ewidencji poświadczeń za zgodność z oryginałem i stwierdzenia własnoręczności podpisu,
 13. prowadzenie ewidencji ogłoszeń, uaktualnianie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
 14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 15. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,
 16. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników urzędowych oraz prowadzenie biblioteki Urzędu,
 17. prowadzenie spraw związanych z transportem wykorzystywanym na cele Urzędu,
 18. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,
 19. prowadzenie książki wyjść w godzinach pracy,
 20. zaopatrywanie w pieczęci urzędowe, prowadzenie ich rejestru oraz ich kasowanie,
 21. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,
 22. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych,
 23. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy,
 24. prowadzenie archiwum zakładowego,
 25. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 1. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

 V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 11.01.2018 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kancelaryjnych i Organizacyjnych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;

 

Stawiszyn, 28.12.2017 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:25187