Ogłoszenia o naborze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

2019-10-17

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 3. Wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społeczne,

c) nieposzlakowana opinia,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej o: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku, z siedzibą Zbiersk-Cukrownia 144, 62-830 Zbiersk prowadzonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2019-06-13

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku, z siedzibą Zbiersk-Cukrownia 81, 62-830 Zbiersk prowadzonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2019-06-13

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w wymiarze 1/4 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-12-14

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień  publicznych

w wymiarze 1/4 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej co najmniej 1 rok;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 3. sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 4. rozliczanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 5. prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,
 6. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w  Urzędzie w zakresie przygotowania pod względem technicznym wniosków na dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 8. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w zakresie opracowywania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 9. przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 10. przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 11. opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 12. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

 IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień  publicznych ", w terminie do dnia 28.12.2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej               i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Stawiszyn, 14.12.2018 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-11-14

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO PRACY

rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260);
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie związane z ochroną środowiska;
 6. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 7. nieposzlakowana opinia.
 8. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 9. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 10. Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 11. Ustawa o ochronie przyrody;
 12. Ustawa o odpadach;
 13. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 14. Ustawa o lasach;
 15. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 16. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 17. Ustawa Prawo wodne;
 18. Ustawa o ochronie zwierząt;
 19. Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 20. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 21. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja postępowań rozjemczych w sprawie sporów dotyczących wysokości odszkodowań za straty w uprawach polowych spowodowanych przez zwierzynę leśną.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
 3. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy.
 4. Tworzenie i weryfikacja Programów i dokumentów programowych dotyczących Ochrony środowiska.
 5. Prowadzenie prac nad inwentaryzacją zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym zakresie.
 6. Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia szkodliwości przedsięwzięć na środowisko.
 8. Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawie gospodarowania odpadami.
 11. Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy.
 12. Przygotowanie postępowań ws. gospodarki odpadami ciekłymi:
 13. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za skutki klęsk żywiołowych.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska", w terminie do dnia 29.11.2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Stawiszyn, dnia 14.11.2018 r.

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko pracy rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-10-25

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO PRACY

rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie, wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie związane z ochroną środowiska;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawa o ochronie przyrody;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 • Ustawa o lasach;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 • Ustawa Prawo wodne;
 • Ustawa o ochronie zwierząt;
 • Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Organizacja postępowań rozjemczych w sprawie sporów dotyczących wysokości odszkodowań za straty w uprawach polowych spowodowanych przez zwierzynę leśną.
 • Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy.
 • Tworzenie i weryfikacja Programów i dokumentów programowych dotyczących Ochrony środowiska.
 • Prowadzenie prac nad inwentaryzacją zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym zakresie.
 • Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia szkodliwości przedsięwzięć na środowisko.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie gospodarowania odpadami.
 • Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy.
 • Przygotowanie postępowań ws. gospodarki odpadami ciekłymi:
 • Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za skutki klęsk żywiołowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska", w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 25.10.2018 r.

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-10-15

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie na podobnym stanowisku;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 2. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w zakresie opracowywania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 3. przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 4. przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 5. opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
 8. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 9. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 10. sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 11. rozliczanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 12. prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,
 13. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w  Urzędzie w zakresie przygotowania pod względem technicznym wniosków na dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 1. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

 


V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 30.10.2018 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.


VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;

Stawiszyn, 15.10.2018 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo, na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-08-22

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie na podobnym stanowisku;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 9. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 10. dyspozycyjność.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 2. współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, w zakresie opracowywania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 3. przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 4. przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 5. opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
 8. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 9. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 10. sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 11. rozliczanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 12. prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w  przedmiotowym zakresie,
 13. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w  Urzędzie w zakresie przygotowania pod względem technicznym wniosków na dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 1. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

 


V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 06.09.2018 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.


VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;

Stawiszyn, 22.08.2018 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią Petryki, z siedzibą ul. Starościńska 4, 62-820 Stawiszyn, prowadzonego przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2018-05-29
 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.z 2017 r., poz. 1597), a mianowicie:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 1 ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189),a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
 1. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2- 1).

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacjęo stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela) albo stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego) albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem);
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomośc języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemnca
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia z 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniam 1 sierpnia 1972 r.;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akdemickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią w Stawiszynie” w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 (I pietro, pokój nr 9) lub kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (liczy się data wpływu dokumentów do urzędu).

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawiszyna.
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci oraz członkowie Komisji Konkursowej zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

 

 

                                                                                               Burmistrz Stawiszyna

                                                                                               -/ Justyna Urbaniak

Nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2017-12-28

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych

w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą administracyjno-biurową;
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego;
 9. znajomość instrukcji kancelaryjnej;
 10. umiejętność obsługi komputera (minimum pakiet Office), obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 11. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność,
 2. komunikatywność, rzetelność, życzliwość,
 3. umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i umiejętność zarządzania czasem,
 4. odpowiedzialność,
 5. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
 2. organizowanie i dokumentowanie pracy Burmistrza,
 3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Burmistrza,
 4. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami partnerskimi z innymi gminami, organizacjami i instytucjami,
 5. koordynacja działań w zakresie współpracy zagranicznej Gminy,
 6. odbieranie i wysyłanie poczty,
 7. rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących do Urzędu oraz przekazywanie ich na poszczególne stanowiska pracy,
 8. obsługa urządzeń biurowych,
 9. obsługa centrali telefonicznej,
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu poza normalnymi godzinami pracy,
 11. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza,
 12. prowadzenie ewidencji poświadczeń za zgodność z oryginałem i stwierdzenia własnoręczności podpisu,
 13. prowadzenie ewidencji ogłoszeń, uaktualnianie tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
 14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 15. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,
 16. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników urzędowych oraz prowadzenie biblioteki Urzędu,
 17. prowadzenie spraw związanych z transportem wykorzystywanym na cele Urzędu,
 18. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,
 19. prowadzenie książki wyjść w godzinach pracy,
 20. zaopatrywanie w pieczęci urzędowe, prowadzenie ich rejestru oraz ich kasowanie,
 21. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,
 22. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych,
 23. prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy,
 24. prowadzenie archiwum zakładowego,
 25. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 1. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);

 V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 11.01.2018 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kancelaryjnych i Organizacyjnych” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %;

 

Stawiszyn, 28.12.2017 r.

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/ Justyna Urbaniak

 

Nabór na wolne stanowisko

2017-10-26

BURMISTRZ STAWISZYNA
O G Ł A S Z A

nabór na wolne stanowisko pracy INFORMATYKA

w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. doświadczenie - co najmniej 1 rok stażu pracy;
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
 9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
 10. posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
 11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN (przełączane sieci LAN oraz bezprzewodowe w oparciu o kontrolery) i WAN;
 12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach (MS Windows: Active Directory);
 13. umiejętność konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych (urządzenia bezpieczeństwa – firewall, switche, routery) oraz umiejętność konfiguracji urządzeń, sieci WiFi;
 14. praktyczna znajomość konfiguracji bezpieczeństwa sieci;
 15. umiejętność wykonywania kopii bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów, aplikacji oraz baz danych;
 16. znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft;
 17. umiejętność diagnozowania usterek w oprogramowaniu, sieci i sprzęcie;
 18. znajomość tzw. „dobrych praktyk” w bezpieczeństwie przetwarzania danych;
 19. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 2. komunikatywność, samodzielność;
 3. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 4. podstawowa wiedza z zakresu tworzenia i publikacji treści w Internecie;
 5. umiejętność obsługi programów graficznych;
 6. wysoka kultura osobista.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, na pierwszym piętrze, w budynku brak windy, praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie i nadzorowanie całości spraw związanych z siecią informatyczną w Urzędzie;
 2. prowadzenie, uzupełnianie, aktualizacja oraz odpowiedzialność za Biuletyn Informacji Publicznej oraz gminną stronę internetową;
 3. pełnienie funkcji Administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych;
 4. zarządzanie licencjami oprogramowania posiadanymi przez Urząd oraz dbałość o legalność oprogramowania użytkowanego przez Urząd;
 5. aktualizacja systemów operacyjnych, oprogramowania antywirusowego, oraz programowania biurowego wykorzystywanego przez Urząd na warunkach zgodnych z umowami licencyjnymi;
 6. aktualizacja oprogramowania, oraz wsparcie w kwestiach technicznych dla użytkowników tego oprogramowania;
 7. zarządzanie systemami kopii zapasowych, tworzenie harmonogramów kopii zapasowych, ustalanie zasad przechowywania kopii zapasowych, wykonywanie kopii zapasowych informacji znajdujących się na serwerach Urzędu;
 8. zarządzanie, konfiguracja, ustalanie reguł filtrujących dla zapory sprzętowej firewall zabezpieczającej nieuprawniony dostęp z sieci Internet do zasobów Urzędu zawartych w systemach komputerowych;
 9. w odniesieniu do sieci wewnętrznej Urzędu przeprowadzanie bieżących zmian w konfiguracji sieci, rozwój sieci, rozbudowa, oraz przebudowa sieci w zależności od aktualnych potrzeb;
 10. konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu;
 11. nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z zapisów zawartych w umowach w przypadku świadczenia usług związanych z siecią komputerową, sprzętem komputerowym, bądź oprogramowaniem przez firmy trzecie;
 12. planowanie wydatków związanych z rozwojem sieci teleinformatycznej w Urzędzie na każdy kolejny rok budżetowy;
 13. odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu, oraz sieci teleinformatycznej Urzędu oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa;
 14. usuwanie w miarę możliwości awarii sieci, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania;
 15. wdrażanie i nadzór nad podpisem elektronicznym i elektronicznym obiegiem dokumentów.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 • staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 • w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 1. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

VI. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin 13.11.2017 r. do godz. 15.00;
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

 1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej stawiszyn.pl;
 4. Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Burmistrz Stawiszyna z siedzibą w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane przekazywane są dobrowolnie.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Stawiszyn, 26.10.2017 r.

 

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

 

Nabór na wolne stanowisko

2017-10-17

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE W STAWISZYNIE

W WYMIARZE 1/1 ETATU

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stawiszynie;
 • wykształcenie wyższe preferowane techniczne;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość regulacji prawnych, w szczególności: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o gospodarce nieruchomościami, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawo zamówień publicznych i prawo ochrony środowiska.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa komputera,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to w szczególności:
 • kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania zakładu;
 • opracowywanie planu finansowego zakładu w ustalonych terminach;
 • opracowywanie kalkulacji cen wody dostarczanej odbiorcom;
 • realizacja zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodnej oraz oczyszczania ścieków i gospodarki ściekami;
 • utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody i sieci wodociągowej, a także oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej;
 • udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy, budowy nowych i modernizacji urządzeń wodnych;
 • realizacja planów remontów i inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej;
 • utrzymanie w stałej gotowości środków transportowych i sprzętu specjalistycznego;
 • nadzór nad utrzymaniem porządku, czystości oraz zieleni na terenie miasta;
 • kierowanie i bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie – Długa Wieś Druga 23 C, budynek parterowy, praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa, praca również w terenie

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • Życiorys - curriculum vitae (CV)
 • Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających kwalifikacje
 • Kwestionariusz osobowy kandydata,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii oraz oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stawiszynie " należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, do dnia 2 listopada 2017 r. do godz. 15.30

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania oferty pocztą - decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Burmistrz Stawiszyna z siedzibą w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane przekazywane są dobrowolnie.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn 17.10.2017 r.            

Nabór na stanowisko

2017-10-13

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane z zakresu drogownictwa lub budownictwa;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność wykonywania pracy w terenie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawy o Drogach Publicznych,
 • Ustawy Prawo Budowlane,
 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków i stosowania prawa.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wydawanie opinii w sprawach przebiegu dróg powiatowych,
 • wydawanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacji, utrzymania dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • zarządzanie siecią dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych, ulic i urządzeń na tych drogach,
 • dokonywanie oceny stanu oznakowania dróg i ulic, uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic,
 • zarządzanie oświetleniem ulicznym, koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z modernizacją i budową nowego oświetlenia ulicznego, współdziałanie ze Spółką „Oświetlenie uliczne i drogowe”,
 • współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie planowania, finansowania, realizacji i modernizacji  dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic oraz placów, parkingów i chodników,
 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 • współpraca z PSP zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w mieście i gminie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komendanta miejsko-gminnego ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich, z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, na pierwszym piętrze, w budynku brak windy, praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego ", w terminie do dnia 30.10.2017 r. do godziny 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o pracownikach samorządowych” oraz podpisane.

Administratorem danych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Burmistrz Stawiszyna z siedzibą w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru na wskazane w ogłoszeniu stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane przekazywane są dobrowolnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 13.10.2017 r.

Nabór na stanowisko podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

2017-06-27

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 6. doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 7. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 8. nieposzlakowana opinia.
 9. podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawy Kodeks Cywilny,
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Ustawy ordynacja podatkowa,
 • Ustawa o podatku rolnym,
 • Ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie:  wymiaru podatku od nieruchomości, wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatku leśnego, wymiaru podatku od środków transportowych, od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie postępowania w zakresie podatków objętych „ tajemnicą skarbową”,
 3. współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,
 4. przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwania terminów płatności, rozłożenia na raty,
 5. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat,
 8. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,
 9. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych", w terminie do dnia 12.07.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 27.06.2017 r.

Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej

2017-06-27

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej ,
 5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku ekonomia lub pokrewnym (finanse, bankowość, rachunkowość itp.),
 6. umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 8. znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.

2.   Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność analitycznego myślenia,
 2. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 3. wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to w szczególności:

 1. prowadzenie wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym gminy,
 2. dekretowanie dokumentów źródłowych, przyjmowanych do kasy,
 3. wprowadzanie przyjętych wpłat i innych opłat, na poszczególne konta podatkowe,
 4. księgowanie raportów kasowych, z tytułu przyjętych wpływów i dokonanych wpłat oraz bieżąca kontrola zaksięgowanych operacji,
 5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych w używaniu i uzgadnianie ich z syntetyką,
 7. rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym spisu z natury pozostałych środków trwałych w używaniu,
 8. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz bieżąca aktualizacja zapisów,
 9. prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych,
 10. naliczanie amortyzacji i umorzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 11. uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 12. rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym spisu z natury majątku gminy,
 13. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 14. powadzenie spraw związanych z podatkiem VAT i opłatą skarbową,
 15. rozliczanie, przygotowywanie sprawozdań z dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys - curriculum vitae (CV)
 3. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 6. Kwestionariusz osobowy kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii oraz oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko księgowość budżetowa i obsługa kasowa" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, do dnia 12 lipca 2017 r.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko księgowość budżetowa i obsługa kasowa" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, do dnia 12 lipca 2017 r.

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania oferty pocztą - decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

                                                     Burmistrz Stawiszyna

                                                                    Justyna Urbaniak

Stawiszyn 27.06.2017 r.    

                                    

Nabór na stanowisko głównego księgowego

2017-05-30

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • posiada znajomość przepisów z zakresu:

ustawy o samorządzie gminnym,

ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

prawa pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • posiada umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz
 • posiada umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Excel, Płatnik, programy finansowo-księgowe)

2. Wymagania dodatkowe:

1) Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

 • posiada znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania środków przyznawanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej,
 • jest samodzielny i kreatywny, odporny na stres,
 • posiada umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • posiada wysoką kulturę osobistą.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

W zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki:

 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:

dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia,

instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.
 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki, w tym:

opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,

wnioskowanie do kierownika jednostki o zarządzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów zgodnie z tym harmonogramem,

przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia jednostki, rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rozrachunkowych.

 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki.
 • Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych.
 • Czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych.
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki:

 • Opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce oraz przedkładanie go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.
 • Dokonywanie analizy wykonania planu finansowego jednostki i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków.
 • Dokonywanie bieżącej analizy prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków.
 • Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym.
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych,
 • Przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki.
 • Prowadzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń - sporządzanie list płac, rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym.

4. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Życiorys - curriculum vitae (CV)
 • Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających kwalifikacje
 • Kwestionariusz osobowy kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii oraz oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe jak również nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, do dnia 20 czerwca 2017r. do godziny 12:00.

Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania oferty pocztą - decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

Burmistrz Stawiszyna
Justyna Urbaniak

Stawiszyn 30.05.2017 r.

Nabór na stanowisko

2017-04-06

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane z zakresu drogownictwa lub budownictwa;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność wykonywania pracy w terenie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawy o Drogach Publicznych,
 • Ustawy Prawo Budowlane,
 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków i stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wydawanie opinii w sprawach przebiegu dróg powiatowych,
 • wydawanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacji, utrzymania dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • zarządzanie siecią dróg gminnych, mostów, chodników, placów i ulic,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych, ulic i urządzeń na tych drogach,
 • dokonywanie oceny stanu oznakowania dróg i ulic, uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic,
 • zarządzanie oświetleniem ulicznym, koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z modernizacją i budową nowego oświetlenia ulicznego, współdziałanie ze Spółką „Oświetlenie uliczne i drogowe”,
 • współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie planowania, finansowania, realizacji i modernizacji  dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic oraz placów, parkingów i chodników,
 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 • współpraca z PSP zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w mieście i gminie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komendanta miejsko-gminnego ochotniczych straży pożarnych,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich, z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i drogowego ", w terminie do dnia 21.04.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 06.04.2017 r.

Nabór na wolne stanowisko

2017-03-09

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
  • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • Ustawy Kodeks Cywilny,
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Ustawy ordynacja podatkowa,
  • Ustawa o podatku rolnym,
  • Ustawy o finansach publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie:

- wymiar podatku od nieruchomości,
- wymiar podatku rolnego,
-  wymiar podatku leśnego,
- wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

 • prowadzenie postępowania w zakresie podatków objętych „ tajemnicą skarbową”.
 • współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego.
 • przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwania terminów płatności, rozłożenia na raty.
 • przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 • prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych.
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.
 • przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat.
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych", w terminie do dnia 24.03.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

Stawiszyn, dnia 09.03.2017 r.

Nabór na wolne stanowisko

2017-03-09

BURMISTRZ STAWISZYNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
  • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • Ustawy Kodeks Cywilny,
  • Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia gminnego zasobu nieruchomości oraz spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania nimi, w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, użyczenie oraz trwały zarząd,
 • przygotowanie dla utworzonego zasobu ewidencji nieruchomości, zapewnienie wyceny nieruchomości, planów wykorzystania nieruchomości, wniosku do sądu o ochronę posiadania lub własności, opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,
 • komunalizacja gruntów i prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 • załatwianie spraw związanych z darowizną nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • załatwianie spraw związanych ze sprzedażą, wydzierżawieniem albo oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze przetargu, przygotowanie materiałów związanych ze sporządzeniem dokumentacji przetargowej, współpraca w zakresie organizacji przetargów ze stanowiskiem do spraw zamówień publicznych,
 • załatwianie spraw związanych z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego,
 • załatwianie spraw związanych z oddaniem samorządowej jednostce organizacyjnej, nieruchomości w trwały zarząd i jego wygaśnięcia lub przekazania między jednostkami,
 • załatwianie spraw związanych ze zmianą stawki procentowej opłaty rocznej i aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • załatwianie spraw związanych ze zmianą, aktualizacją oraz udzieleniem bonifikaty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
 • załatwianie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
 • przygotowywanie postanowień zatwierdzających wstępny projekt podziału nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 • załatwianie spraw związanych z rozgraniczeniami nieruchomości (ustalenie przebiegu granic),
 • załatwianie spraw związanych ze stwierdzaniem nabycia prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków, innych urządzeń i lokali, dotyczących nieruchomości będących w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarządzie komunalnych osób prawnych,
 • przygotowanie decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości osób fizycznych w prawo własności,
 • współdziałanie z księgowością budżetową w sprawach związanych z przyjmowaniem, wypłacaniem i egzekwowaniem należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami,
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • nadzorowanie umieszczania i utrzymania tabliczek z numerami nieruchomości oraz nazwami ulic i placów,
 • opracowywania materiałów dotyczących podziału administracyjnego oraz ustalania i zmian nazw miejscowości, granic administracyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i placów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami", w terminie do dnia 24.03.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)” oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 09.03.2017 r.

Nabór na wolne stanowisko - Asystent Rodziny

2016-11-21

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stawiszynie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera (Word, Excel)
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność
 • komunikatywność i otwartość
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.".
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów bądź osobiście w terminie do dnia 30.11.2016r. r. pod adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn

Informacje dodatkowe:

 • Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo)
 • Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty.

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej.

2016-06-28

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej.

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • Ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 • Ustawy o samorządzie gminnym,
 • Ustawy o pracownikach samorządowych,
 • Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 • wydawanie poświadczeń meldunkowych,
 • prowadzenie całokształtu dokumentacji związanej z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
 • sporządzanie spisu wyborców,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych ze zbiorów osobowych,
 • organizowanie wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
 • uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i Obrony Cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy Obrony Cywilnej,
 • czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej, bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu ich za mających na utrzymaniu członków rodziny,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków dziennych członkom rodzin żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej,
 • udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
 • opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej ,
 • opracowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej w oparciu o wpływające wnioski,
 • prowadzenie rejestru świadczeń osobistych i rzeczowych, nakładanie obowiązku poprzez opracowanie decyzji a następnie wezwań,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zbiórkach publicznych i spraw związanych ze zgromadzeniami,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, gospodarczymi i innymi w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego i usług dla ludności,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
 • cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz orzekanie o ich wygaśnięciu,
 • naliczanie i pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

       Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. wojskowości, ewidencji ludności, obronności i działalności gospodarczej", w terminie do dnia 08.07.2016r.

        Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)” oraz podpisane.

         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 28.06.2016 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2016-04-25

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie związane z ochroną środowiska;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej pół roku w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • nieposzlakowana opinia.
 • podstawowa wiedza w zakresie przepisów:
 • Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawa o ochronie przyrody;
 • Ustawa o odpadach;
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 • Ustawa o lasach;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 • Ustawa Prawo wodne;
 • Ustawa o ochronie zwierząt;
 • Ustawa o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 1. przygotowanie projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 2. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naliczanie opłaty w systemie GOMIG;
 3. ustalanie wysokości opłaty, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;
 4. prowadzenie spraw z zakresu ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych, w tym przygotowanie SIWZ (opis przedmiotu zamówienia);
 6. przygotowywanie sprawozdań;
 7. nadzór nad świadczeniem usług
 8. prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej.
 • współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 • ochrona zwierząt domowych i bezdomnych.
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa , ekologii, weterynarii, epidemiologii, klęsk żywiołowych, kopalin,
 • wydawanie decyzji i postanowień oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w sprawach środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacją przedsięwzięcia,
 • zapewnienie przy lokalizacji inwestycji zachowania wymogów ochrony środowiska wynikających z przepisów o ochronie środowiska,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami ekologicznymi w zakresie propagowania zachowań proekologicznych – współdziałanie z sołtysami, dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz zachowanie utrzymania czystości w tym likwidacja tzw. dzikich wysypisk i składowisk, zabezpieczenie wywozu nieczystości,
 • zarządzanie zielenią miejską i nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie przez ZGKiM
 • prowadzenie spraw w obszarze lasów, zalesiania i łowiectwa,
 • prowadzenie gminnych rejestrów obiektów przyrodniczych objętych ochroną,
 • współdziałanie z Gminna Spółką Wodną w Stawiszynie

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

     Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska", w terminie do dnia 9.05.2016 r.

     Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)” oraz podpisane.

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

  /-/ Justyna Urbaniak 

Stawiszyn, dnia 25.04.2016 r.

Nabór na wolne stanowisko pracy referent

2016-03-15

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STAWISZYNIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2016r. ustawy

z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

REFERENT

 

 1. Wymagania niezbędne:

   

  a) wykształcenie wyższe: ekonomia lub zarządzanie;

  b) obywatelstwo polskie;

  c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych;

  d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

  e) nieposzlakowana opinia;

  f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

  g) doświadczenie w pracy z klientem

   

 2. Wymagania dodatkowe

   

  a) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

  b) samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań na stanowisku;

  c) umiejętność skutecznego komunikowania się, sumienność,
  odpowiedzialność;

  d) umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność analityczna,
  rzetelność;

  e) umiejętność pracy w zespole;

  f) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań;

  g) wysoka kultura osobista;
  h) znajomość przepisów ustawy z dn. 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  a) obsługa klientów, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków na świadczenia
  rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze;

  b) prawidłowe i terminowe załatwianie przydzielonych spraw zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;

  c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przy załatwieniu danej sprawy;

  d) przygotowywanie pism, decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń
  rodzinnych funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych;

  e) obsługa komputera w zakresie systemu informatycznego dot.
  świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń
  wychowawczych;

  f) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

  g) prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia
  społecznego w ścisłej współpracy z marszałkiem województwa;

  h) współpraca z komornikami sądowymi w sprawach prowadzonych
  przeciwko dłużnikom alimentacyjnym;

  i) udzielanie klientom stosownych wyjaśnień w ramach obowiązujący
  przepisów;

  j) sporządzanie sprawozdań;

  k) dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

  l) wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zadań zleconych

   

 4. Wymagane dokumenty:

   

  a) życiorys zawodowy (CV);

  b) list motywacyjny;

  c) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, wymagane do
  wykonywania oferowanej pracy;

  d) kwestionariusz osobowy;

  e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

  f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o niekaralności za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe;

  h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
  celów rekrutacji;

  i) referencje.

   

 5. Sposób, miejsce i termin składania

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 29 marca 2016r. do godziny 15.30w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn lub drogą poczty tradycyjnej (obowiązuje data i godzina wpływu oferty do MGOPS).

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem ,,Nabór na wolne stanowisko: „referent”

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MGOPS.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinno być opatrzone klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r., poz 1182 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r., poz. 1202 ze zm. ).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

Niniejszy nabór przeprowadzony jest zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie, przyjęty Zarządzeniem Nr 0122-I.13.2014 z dnia 15 maja 2014r. Kierownika MGOPS w Stawiszynie.

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2015-12-10

BURMISTRZ STAWISZYNA

O G Ł A S Z A

nabór na wolne stanowisko pracy INFORMATYKA

w wymiarze 1/1 etatu w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie
 
 


I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien spełniać:
 
1. obywatelstwo polskie;
 
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
4. nieposzlakowana opinia;
 
5. wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne;
 
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 
7. doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok stażu pracy;
 
8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
 
9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
 
10. posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
 
11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN (przełączane sieci LAN oraz bezprzewodowe w oparciu o kontrolery) i WAN;
 
12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach (MS Windows: Active Directory);
 
13. umiejętność konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych (urządzenia bezpieczeństwa – firewall, IDP, switche, routery) oraz umiejętność konfiguracji urządzeń, sieci WiFi;
 
14. praktyczna znajomość konfiguracji bezpieczeństwa sieci;
 
15. umiejętność wykonywania kopii bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów, aplikacji oraz baz danych;
 
16. znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft;
 
17. umiejętność diagnozowania usterek w oprogramowaniu, sieci i sprzęcie;
 
18. znajomość tzw. „dobrych praktyk” w bezpieczeństwie przetwarzania danych;
 
19. dyspozycyjność.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 
2. komunikatywność, samodzielność;
 
3. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 
4. podstawowa wiedza z zakresu tworzenia i publikacji treści w Internecie;
 
5. umiejętność obsługi programów graficznych;
6.  wysoka kultura osobista.
 
 
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. prowadzenie i nadzorowanie całości spraw związanych z siecią informatyczną w Urzędzie;
 
2. prowadzenie, uzupełnianie, aktualizacja oraz odpowiedzialność za Biuletyn Informacji Publicznej oraz gminną stronę internetową;
 
2. pełnienie funkcji Administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów sieci teleinformatycznych;
 
2. zarządzanie licencjami oprogramowania posiadanymi przez Urząd oraz dbałość o legalność oprogramowania użytkowanego przez Urząd;
 
2. aktualizacja systemów operacyjnych, oprogramowania antywirusowego, oraz programowania biurowego wykorzystywanego przez Urząd na warunkach zgodnych z umowami licencyjnymi;
 
2. aktualizacja oprogramowania, oraz wsparcie w kwestiach technicznych dla użytkowników tego oprogramowania;
 
2. zarządzanie systemami kopii zapasowych, tworzenie harmonogramów kopii zapasowych, ustalanie zasad przechowywania kopii zapasowych, wykonywanie kopii zapasowych informacji znajdujących się na serwerach Urzędu;
 
2. zarządzanie, konfiguracja, ustalanie reguł filtrujących dla zapory sprzętowej firewall zabezpieczającej nieuprawniony dostęp z sieci Internet do zasobów Urzędu zawartych w systemach komputerowych;
 
2. w odniesieniu do sieci wewnętrznej Urzędu przeprowadzanie bieżących zmian w konfiguracji sieci, rozwój sieci, rozbudowa, oraz przebudowa sieci w zależności od aktualnych potrzeb;
 
2. konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu;
 
2. nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z zapisów zawartych w umowach w przypadku świadczenia usług związanych z siecią komputerową, sprzętem komputerowym, bądź oprogramowaniem przez firmy trzecie;
 
2. planowanie wydatków związanych z rozwojem sieci teleinformatycznej w Urzędzie na każdy kolejny rok budżetowy;
 
2. odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu, oraz sieci teleinformatycznej Urzędu oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa;
 
2. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 
2. usuwanie w miarę możliwości awarii sieci, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania;
 
2. wdrażanie i nadzór nad podpisem elektronicznym i elektronicznym obiegiem dokumentów.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
1. List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 
2. Kwestionariusz osobowy;
 
2. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 
⦁ staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
 
⦁ posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń) niepełnosprawność,
 
⦁ w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 
2. Oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 
2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej);
 
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 
 
 
V. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
1. Termin do 21.12.2015 r. do godz. 15.00;
 
2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn;
 
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 
 
VI. Inne informacje:
 
1. W ofercie należy podać: dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem lub telefonicznie;
 
2. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis;
 
3. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru lub w przypadku nie wyłonienia kandydata istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty (z wyjątkiem oferty wybranego kandydata i ofert, które zostały odebrane) zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru lub w przypadku nie wyłonienia. W przypadku nie wyłonienia kandydata oferty zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru;
 
4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.stawiszyn.pl;
 
4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %;
 
4. osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów.
 
Stawiszyn, 9.12.2015 r.
 
 

 
BURMISTRZ STAWISZYNA
 
/-/ Justyna Urbaniak

 

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego

2015-08-03

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

1.  Wymagania niezbędne:

 1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

     21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202);

 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,

 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 5) wykształcenie wyższe w zakresie: budownictwo;

 6) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat;

 7) posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami drogowymi

     lub ogólnobudowlanymi;

 8) staranność i wnikliwość w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji technicznej

     i kosztorysowej;

 9) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego;

10) zdolność do pracy nad kilkoma projektami / inwestycjami równocześnie;

11) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;

12) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, programy kosztorysowe);

13) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1) znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie zamówień publicznych,

     o samorządzie gminnym, finansów publicznych, postępowania administracyjnego;

 2) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność,

     dobra organizacja pracy;

 3) umiejętność pracy w zespole;

 4) umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

                          

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1) przygotowywanie inwestycji do realizacji,

 2) opiniowanie opracowywanych dokumentacji projektowych,

 3) przygotowanie wzoru umowy na realizację zadania wraz z uzyskaniem weryfikacji

     pod względem prawnym,

 4) koordynacja inwestycji z ramienia Gminy,

 5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

 6) nadzorowanie remontów, napraw i konserwacji budynków będących własnością Gminy,

 7) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach pogwarancyjnych,

 8) rozliczanie prowadzonych zadań,

 9) przygotowywanie planów inwestycyjnych,

10) sporządzanie sprawozdań.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1) list motywacyjny,

 2) życiorys (CV),

 3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

 7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo

     popełnione umyślnie,

 8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni

     praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego",  w terminie do dnia 13.08.2015 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą:„Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202)" oraz podpisane.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Burmistrz Stawiszyna

   Justyna Urbaniak

 

Stawiszyn, dnia 03.08.2015 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-06-28
Data publikacji:2016-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:15508