Przebudowa nawierzchni chodników w miejscowości Stawiszyn ulice Piskorzewska, Ciasna, Szosa Konińska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z-zp 341/13/09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni chodników w miejscowości Stawiszyn ulice Szosa Konińska, Ciasna, Piskorzewska

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicach Szosa Konińska, Piskorzewska, Ciasnaw m. Stawiszyn, gm. Stawiszyn.
Dokumentacja projektową przewiduje zastosowanie dwóch typów kostki betonowej ( typ NOSTALIT , STAROBRUK) z czego Zamawiający wybrał typ NOSTALIT /ul.Piskorzewska ul. Ciasna / kostka betonowa na ul. Szosa Konińska typu Holland. Łączna powierzchnia chodników przewidzianych do przebudowy wynosi 1365,5 m2 , a wjazdów 385,5 m2, na ul. Piskorzewskiej, i Szosy Konińskiej należy wykonać wymianę krawężników na nowe typ lekki 15x30x100 wraz z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej dwurzędowej. Projektowana szerokość chodnika wacha się od 1,50m do 2,50m ,a wjazdów od 2,00m do 4,00m. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm typ NASTOLIT , a wjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm (typ NASTOLIT) kolor kostki szary 80% i grafitowy 20%. Ulica Szosa Konińska kostka typu Holland 20% czerwona, 80% szara.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31 października 2009 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki:
  1. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Stanowisko - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych oraz należeć do Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Wykonawca musi udowodnić, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat /2004-2009/ co najmniej dwa zadania związane z budową lub przebudową chodników w zakresie nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 100 000,00zł każde zadanie , potwierdzone referencjami stwierdzającymi należyte ich wykonanie.
  5. Wykonawca musi udowodnić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  6. Wykonawca musi spełniać wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia/nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, oświadczeniach dołączonych przez Wykonawców do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje:
  1. Aktualny dokument potwierdzający, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi /np. wypis z rejestru prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1 do formularza oferty/. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia w tym: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/, - informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, lub informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz.
  3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  4. Dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa jako załącznik nr 2 do formularza oferty.
  5. Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień związanych z budową lub przebudową dróg ( wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty wraz z referencjami poprzednich zamawiających.
  6. Dane dotyczące podwykonawców, zakres powierzonych im części zamówienia (jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców) na załączniku nr 4 do formularza oferty.
  7. Wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do formularza oferty.
  8. Zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 6.
  9. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jako załącznik nr 7.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3, 62 - 820 Stawiszyn, pokój numer 17, w godz. 08:00 - 15:00.

IV.3.4) Termin składania ofert: 14.08.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62 - 820 Stawiszyn, sekretariat urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Burmistrz Stawiszyn
/Robert Jarzębski/


Stawiszyn dn. 23-07-2009 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5856