Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kaliska, m. Stawiszyn I etap

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2016-03-26

Stawiszyn: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul.Kaliska, m.Stawiszyn I etap

Numer ogłoszenia: 254134 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220618 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul.Kaliska, m.Stawiszyn I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.4) Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul.Kaliska, m.Stawiszyn I etap1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,600 km 2.Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 4 szt. 3. Roboty rozbiórkowe Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35 wylewek i mas bitumicznych630 m2;4. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce c-p 160 mb ; 5. Roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł 6-10 cm -250 m ; 6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km, 55 m3; 7. Kolizje ; Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, 15 szt; 8.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 17szt; 9. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 5 szt; 10. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 7 szt; 11. Roboty ziemne, koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników i zjazdów z destruktu o głebokości 15 cm w gruntach kategorii III-IV1047,5 m2; 12. Koryta o głębokości 40 cm wykonywane na całej szerokości wjazdow i poszerzenia jezdni , w gruntach kat. II-IV 502,5 m2; 13. Koryta o głębokości 25 cm wykonywane na całej szer ściekuwykonywane mechanicznie, w gruntach II-IV 181,00m2; 14. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat III-IV 760 m ; Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 w gruncie kat. III-IV 775 mb; 16. Oczyszczanie rowow z wyprofilowaniemdna i skarp z namułu gr 20 cm 370 m : 17. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 0,15 m3 - wykopy pod odwodnienie 90 m3; 18. Krawężniki betonowe wystające o wym 15x30 cm na podsypce c-p 525 m; 19. Krawężniki betonowe najazdowe o wym 15x 22 cm na podsypce c-p 235 m; 20. Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce c-p 775 m; 21. Ława pod krawężniki z bet C8/10 z oporem 45,6 m3; 22. Sciek przykrawężnikowy, ława pod ściek z bet c8/10 22,6 m3 ; 23. Warstwy podsypkowe c-p zagęszczanie ręczne o gr 3 cm ,113 m2; 24. ścieki uliczne z kostki brukowej bet szarej gr 8 cm w dwóch rzędach 565m; 25. Sciek 0,5 m ława pod ściek z bet c8/10 13,6 m3; 26. warstwy podsypkowe c-p zagęszczane ręcznie 68 m2 , 27. Scieki uliczne z kostki brukowej szarej o gr 8 cm w 5 rzędach , 136 m; 28. Odwodnienie drogi Przykanaliki z rur pcv o sr 100mm z obudowaniem na wylocie kostką bet 25 m; 29. Studzienki ściekowe krawężnikowe bet o sred 500mmbez osadnika z robotami ziemnymi 10 kpl.; 30. Ława fundamentowa żwirowa pod rury pcv o sr 30 cm 3,6 m3; 31. Kanalizacja deszczowa z rur pcv o sr 30 cm 60 m; 32. Studzienki rewizyjne sr 1000mm gr kat IV 1 szt ; 33. Chodniki Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża 907,5 m2; 34. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10 cm 907,5 m2; 35. chodnik z kostki szarej gr 6cm na podsypce piaskowej 635,25 m2; 36. Chodniki z kostki brukowej gr 6 cm czerwonej na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - 30 % pow.; 37. Zjazdy, profilowanie i zagęszczanie podloża 390 m2; 38. Dplna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr po zagęszczeniu 10 cm 390 m2; 39. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr po zagęszczeniu 15 cm 390 m2 ; 40. zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm szarej układane na podsypce c-p, o gr 3 cm spoiny wypełniane piaskiem 117 m2,;41. zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm czerwonej układane na podsypce c-p, o gr 3 cm spoiny wypełniane piaskiem 273 m2, 42. Zjazdy z destruktu . warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr po zagęszczeniu 10 cm 140 m2; 43. Nawierzchnia z destruktu o gr 5 cm z profilowaniem i zagęszczaniem 140 m2; 44. Poszerzenie jezdni Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów 112,5 m2; 45. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10 cm 112,5 m2; 46. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr po zagęszczeniu 20 cm 112,5m2 ; 47. Skropienie emulsją asf na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 112,5 m2; 48. Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych dla KR 2 , grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm 112 m2 49. Skropienie emulsją asf na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 112,5 m2; 50. Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych dla KR 2 , grubość warstwy scieralnej po zagęszczeniu 4 cm 112,5 m2 , 51 . Roboty remontowe frezowanie 1653 m2;52. Skropienie emulsją asf na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 5510m2;53. Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową dla KR2 do gr 4 cm 551 ton; 54. Skropienie emulsją asf na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 5510 m2; 55.Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych dla KR 2 , grubość warstwy scieralnej po zagęszczeniu 4 cm 5510 m2 ; 56. Roboty wykonczeniowę, Umocnienie skarp rowów elementami prefabrkowanymi ( płyty ążurowe) 200m2; 57. Formowanie poboczy i pasów zieleni 264m3; 58. Plantowanie 1320 m2 ; 59. Oznakowanie poziome i pionowe , oznakowanie jezdni farbą chlorokauchukową odblaskową 60m2; 60 Pionowa znaki drogowe 12 szt; 61. Słupki do znaków ndrogowych z rur stalowych 70 mm +0,06 m3 betonu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 457346,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 499009,40

 • Oferta z najniższą ceną: 499009,40 / Oferta z najwyższą ceną: 554978,26

 • Waluta: PLN .
BurmistrzStawiszyna

/Justyna Urbaniak/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-26

PFiZP.271.6.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kaliska, m. Stawiszyn I etap”
Numer ogłoszenia: 220618 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097

.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kaliska, m. Stawiszyn I etap”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kaliska, m. Stawiszyn I etap”

 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,600 km 2.Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 4 szt.
 2. Roboty rozbiórkowe Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35 wylewek i mas bitumicznych630 m2;
 3. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce c-p 160 mb ;
 4. Roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm -250 m ;
 5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km, 55 m3;
 6. Kolizje ; Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, 15 szt.;

8.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 17szt;

 1. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 5 szt.;
 2. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 7 szt.;
 3. Roboty ziemne, koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników i zjazdów z destruktu o głębokości 15 cm w gruntach kategorii III-IV1047,5 m2;
 4. Koryta o głębokości 40 cm wykonywane na całej szerokości wjazdów i poszerzenia jezdni , w gruntach kat. II-IV 502,5 m2;
 5. Koryta o głębokości 25 cm wykonywane na całej szer. Ścieku wykonywane mechanicznie, w gruntach II-IV 181,00m2;
 6. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat III-IV 760 m ;
 7. Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 w gruncie kat. III-IV 775 mb;
 8. Oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr 20 cm 370 m :
 9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 – wykopy pod odwodnienie 90 m3;
 10. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce c-p 525 m;
 11. Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x 22 cm na podsypce c-p 235 m;
 12. Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce c-p 775 m;
 13. Ława pod krawężniki z bet C8/10 z oporem 45,6 m3;
 14. Ściek przykrawężnikowy, ława pod ściek z bet c8/10 22,6 m3 ;
 15. Warstwy podsypkowe c-p zagęszczanie ręczne o gr 3 cm ,113 m2;
 16. ścieki uliczne z kostki brukowej bet szarej gr 8 cm w dwóch rzędach 565m;
 17. Ściek 0,5 m ława pod ściek z bet c8/10 13,6 m3;
 18. warstwy podsypkowe c-p zagęszczane ręcznie 68 m2 ,
 19. Ścieki uliczne z kostki brukowej szarej o gr 8 cm w 5 rzędach , 136 m;
 20. Odwodnienie drogi Przykanaliki z rur pcv o śr. 100mm z obudowaniem na wylocie kostką bet 25 m;
 21. Studzienki ściekowe krawężnikowe bet o śred. 500mm bez osadnika z robotami ziemnymi 10 kpl.;
 22. Ława fundamentowa żwirowa pod rury pcv o śr. 30 cm 3,6 m3;
 23. Kanalizacja deszczowa z rur pcv o śr. 30 cm 60 m;
 24. Studzienki rewizyjne śr. 1000mm gr kat IV 1 szt.;
 25. Chodniki Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża 907,5 m2;
 26. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10 cm 907,5 m2;
 27. chodnik z kostki szarej gr 6cm na podsypce piaskowej 635,25 m2;
 28. Chodniki z kostki brukowej gr 6 cm czerwonej na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem – 30 % pow.;
 29. Zjazdy, profilowanie i zagęszczanie podłoża 390 m2;
 30. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr po zagęszczeniu 10 cm 390 m2;
 31. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr po zagęszczeniu 15 cm 390 m2 ;
 32. zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm szarej układane na podsypce c-p, o gr 3 cm spoiny wypełniane piaskiem 117 m2,;
 33. zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm czerwonej układane na podsypce c-p, o gr 3 cm spoiny wypełniane piaskiem 273 m2,
 34. Zjazdy z destruktu . warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr po zagęszczeniu 10 cm 140 m2;
 35. Nawierzchnia z destruktu o gr 5 cm z profilowaniem i zagęszczaniem 140 m2;
 36. Poszerzenie jezdni Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów 112,5 m2;
 37. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10 cm 112,5 m2;
 38. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr po zagęszczeniu 20 cm 112,5m2 ;
 39. Skropienie emulsją asf. na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 112,5 m2;
 40. Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych dla KR 2 , grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm 112 m2
 41. Skropienie emulsją asf na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 112,5 m2;
 42. Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych dla KR 2 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 112,5 m2 ,

51 . Roboty remontowe frezowanie 1653 m2;

 1. Skropienie emulsją asf na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 5510m2;
 2. Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową dla KR2 do gr 4 cm 551 ton;
 3. Skropienie emulsją asf na zimno podbudowy bitumicznej zużycie0,5 kg/m2 5510 m2;

55.Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych dla KR 2 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 5510 m2  ;

 1. Roboty wykończeniowe, Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi ( płyty ażurowe) 200m2;
 2. Formowanie poboczy i pasów zieleni 264m3;
 3. Plantowanie 1320 m2 ;
 4. Oznakowanie poziome i pionowe , oznakowanie jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową 60m2;

60 Pionowa znaki drogowe 12 szt.;

 1. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 70 mm +0,06 m3 betonu.II.1.5)
   

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych  nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawcazobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: narzuty, stawka  roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji "ORGBUD - SERWIS" w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany  przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadkubraku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót , to wysokość wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym  przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji "ORGBUD - SERWIS"  za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu - w przypadku braku w/w cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przezZamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadkubraku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 17 listopada 2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku· Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową lub przebudową dróg ( wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ) o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. - brutto każde zadanie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym lub innym dokumentem, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że zlecone roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru ). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o poświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści poświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych ( specjalność drogowa ). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę o wartości co najmniej 200.000,00 zł. ( słownie: dwieście tysięcy złotych ), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia. 

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia - załącznik nr 6 do formularza oferty; -wypełniony kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 7 do formularza oferty; -zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8 do formularza oferty; formularz oferty. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty , oznacza to że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

:·      1 - Cena - 95%·        

:·      2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5%IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie dotyczy

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianZamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych postanowień umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji ORGBUD - SERWIS w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót , to wysokość wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji ORGBUD- SERWIS za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu- w przypadku braku w/w cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawa do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia , o czas niezbędny do wykonania zamówień dodatkowych. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy jeżeli WYKONAWCA na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do realizacji żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy WYKONAWCA będzie chciał skorzystać z jego pomocy, to zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na wprowadzenie podwykonawcy do umowy może nastąpić na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.stawiszyn.pl (zakładka zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , 62 - 820 Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3 , pokój numer 12 w godz.08:00 do 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, 62 - 820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,sekretariat Urzędu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz  Stawiszyna

Justna Urbaniak

Pliki do pobrania:

 1. SIWZ,
 2. Opis przedmiotu zamówienia,
 3. Formularz oferty,
 4. Załącznik nr 1 do formularza oferty,
 5. Załącznik nr 2 do formularza oferty,
 6. Załącznik nr 3 do formularza oferty,
 7. Załącznik nr 4 do formularza oferty,
 8. Załącznik nr 5 do formularza oferty,
 9. Załącznik nr 6 do formularza oferty,
 10. Załącznik nr 7 do formularza oferty,
 11. Załącznik nr 8 do formularza oferty,
 12. Załącznik nr 9 do formularza oferty,
 13. Specyfikacja techniczna,
 14. Opis techniczny,
 15. Plan orientacyjny,
 16. Plan sytuacyjny,
 17. Przekrój normalny,

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6490