Unieważnienia przetargów - lata 2008-2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Udzielenie kredytu długoterminowego ()

2016-03-26

UGiM 341/15/2010                                                               Stawiszyn, dnia 23.11.2010 roku

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

Udzielenie kredytu długoterminowego" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2

złożo­ną przez Wykonawcę -    

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu

Filia w Kaliszu

Pl. Bogusławskiego 2

62-800 Kalisz

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przyjęte kryterium oceny ofert: cena oferty  -  waga 100 % (najniższy oferowany całkowity koszt kredytu).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Koszt uzyskania kredytu

 

Liczba otrzymanych punktów.

 

1.

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Oddział w Stawiszynie

ul. Zamkowa 5

62-820 Stawiszyn

 

 

342 521,87 zł

 

 

 

 

76,43

 

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu

Filia w Kaliszu

Pl. Bogusławskiego 2

62-800 Kalisz

 

 

 

261 793,14 zł

 

 

 

 

100

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców, biorących w nim udział, nie odrzucono też żadnej oferty.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

 

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie

2016-03-26

UGiM 341/11.II/2009

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie, przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8"w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8" nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) unieważniono prowadzone postępowanie.

BURMISTRZ STAWISZYNA

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia

2016-03-26

UGiM 341/11/2008

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie, przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn" w trybie przetargu nieograniczonego zostałounieważnione.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

B U R M I S T R Z

S T A W I S Z Y N A

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5357