Naprawa centrali wentylacyjno-grzewczej hali sportowej w Stawiszynie przy ul. Szkolnej 8( 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

BI.2510.3.2014

Stawiszyn, 28.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania robót budowlanych  polegających na: wykonaniu naprawy centrali wentylacyjno-grzewczej hali sportowej w Stawiszynie przy ul. Szkolnej 8.

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami/.

 

  1. Zamawiający:

Gmina i Miasto  Stawiszyn z siedzibą przy ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079  faks: 62/ 75 28 097  adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie NAPRAWY CENTRALI WENTYLACYJNO-GRZEWCZEJ HALI SPORTOWEJ W STAWISZYNIE PRZY UL.SZKOLNEJ 8.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyodrębnienia obiegu ciepła technologicznego za pomocą wymiennika płytowego i napełnienia obiegu nagrzewnic 30% roztworem glikolu.

Obecnie ciepło technologiczne do central wentylacyjnych doprowadzane jest za pośrednictwem sieci cieplnej z istniejącej niskotemperaturowej kotłowni węglowej zlokalizowanej na terenie szkoły. Po wejściu instalacji do budynku następuje rozdział wody grzewczej na instalację c.o. i ciepło technologiczne do central wentylacyjnych. Czynnikiem grzewczym zasilających centrale obecnie jest woda.

Postanowiono wydzielić zasilanie central z instalacji co.  poprzez projektowany węzeł cieplny wyposażony w elementy zawarte w załączonej dokumentacji.

Ponadto należy przy każdej z central wentylacyjnych zamontować trójdrogowy zawór regulacyjny oraz pompę obiegową o parametrach podanych w załączonej dokumentacji.

Istniejąca instalacja zasilająca (zasilanie, powrót) z rur stalowych pozostaje bez zmian, wymaga jedynie przeglądu i ewentualnej naprawy. Nowa instalacja tylko zasilająca projektowany węzeł cieplny.

Przeglądu i ewentualnej naprawy wymaga cała centrala wentylacyjna wraz z istniejącymi nagrzewnicami. W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy należy nagrzewnice wymienić.

Centralę należy skoordynować z istniejącą jednostką sterowania automatycznego.

Dodatkowo w pomieszczeniu hali sportowej w wyznaczonym miejscu, należy zamontować nagrzewnicę powietrza Volcano VR2 sterowaną regulatorem prędkości obrotowej ARW 3,0 i termostatem lub równoważnej o podobnych lub równoważnych wartościach i parametrach technicznych, celem dodatkowego i szybkiego nagrzania powietrza hali sportowej.

Całość materiałów na wykonanie przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku użycia nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważne). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres

nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłych robót budowlanych, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy.

Do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia załączono dokumentację techniczną węzła na CD.

 

3.      Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty za realizację każdej części zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, koszt dojazdu.

3) Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

4) Cena oferty nie podlega waloryzacji.

 

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę  należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2014 r. do godz. 900 w Urzędzie Gminy  i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3 /sekretariat/, 62-820 Stawiszyn.

Na kopercie z ofertą umieścić zapis :

„OFERTA NA WYKONANIE NAPRAWY CENTRALI WENTYLACYJNO-GRZEWCZEJ HALI SPORTOWEJ W STAWISZYNIE PRZY UL.SZKOLNEJ 8.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.09.2014 godz. 910 "

 

5. Termin wykonania zamówienia: do 16 października 2014 r.

 

6. Kryterium wyboru oferty:

Cena - 100%.

 

7. Zapytania o przedmiot zamówienia:

W przypadku wątpliwości co do rozwiązań technicznych do udzielenia informacji zostały wyznaczone następujące osoby:

Pan Marek Licznerski - projektant

Tel.kom.606 242 436

Pan Wiesław Szymczak - UGiM Stawiszyn, przedstawiciel Zamawiającego.

Tel.kom.600 220 953

Tel. 62/7528 079.

 

8. Ogłoszenie wyników

Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

 

Pliki do pobrania

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-22
Data publikacji:2016-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6219