Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
roboty budowlaneTermomodernizacja dwóch budynków szkolnych
w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8

Numer ogłoszenia: 164631 - 2008; data zamieszczenia: 18.07.2008 UGiM 341/6/2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax 062 7528097.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w Stawiszynie, pzry ul. Szkolnej 8.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7, 45.42.11.25-5, 45.45.00.00-6, 45.32.40.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
- Informacja na temat wadium: Zamawiający odstąpił od żądania wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem
: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert JarzębskiZAŁĄCZNIKI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
WYKAZ OSÓB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WZÓR UMOWY
PRZEDMIAR ROBÓT (1)
PRZEDMIAR ROBÓT (2)
OŚWIADCZENIE
Mapa sytuacyjna
Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Opis techniczny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5870