MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PETRYKI (przedszkole)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn dnia 14.09.2007 r.
Nr sprawy 341/5/2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. .11 UST 8 USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH”1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł– Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079
informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi w miejscowości Petryki droga
do przedszkola 0,460 km ,,wykonanie robót ziemnych w korycie jezdni z odkopaniem
rowu, budową przepustów pod wjazdami i studni ściekowych ,profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 15 cm , skropienie podbudowy emulsją , ułożenie nawierzchni MMA warstwa wiążąca grubości 5 cm , profilowanie poboczy. Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do SIWZ.
Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233140-2

3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
bip@stawiszyn.ugim.gov.pl
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 15.11.2007r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%

10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 05.10.2007 r. do godz. 10.00

11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 05.10.2007 r. o godz. 10.15

12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert


BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

S I W Z
p o b i e r zINFORMACJA O WYBORZE OFERTY
p o b i e r z

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5672