przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zbierska Cukrownia gmina Stawiszyn. Droga nr 341 P o długości 575 mb

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dnia 12.06.2009

UGiM 341/6/2009 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, póz. 1163, ze zm.), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawu „Prawo Zamówień Publicznych , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zbierska Cukrownia gmina StawiszynDroga nr 341 P o długości 575 mb ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  18 maja 2009 roku pod numerem 152786-2009. wybrano ofertę Wykonawcy: „KAREX” Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjneul. Piwonicka 12 , 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul. Torowa 16 63-460 Nowe Skalmierzyce za cenę : 110 490,73 (cena brutto) W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty- najniższa cena- wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę z najniższą ceną (wraz z VAT), co zgodnie definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów stanowiącą średnią arytmetyczną ocen punktowych obliczonych przez Komisję Przetargową, której Burmistrz Stawiszyna powierzył czynności w przetargu oraz czynności związane z przygotowaniem tego postępowania. Do oceny oferty zastosowano, jako jedyne kryterium opisane wzorem: 

Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

Ocena punktowa = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty rozpatrywanej

  

Nr

oferty
Nazwa i adres siedziby Oferenta Liczba punktów kryterium – najniższa cena
1 Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne „KAREX’’ z/sOciąż , ul. Torowa 1663-460 Nowe Skalmierzyce pkt. 100
2 Zakład Budowlano-Drogowy„KALDROG” ul. Łódzka 19662800 Kalisz  pkt. 93,34

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5755