Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183,

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WODOCIĄG

2016-07-04

Stawiszyn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115932 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ) 1. ROZBIÓRKI I NAPRAWY- 1.Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gr 4 cm -290,1m2; 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm- 290,1 m2; 3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm - 290,1 m2; 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych gr 4 cm -290,1m2 5. Dodatek za transport mieszanki mineralno bitum.1 km ponad 5km-28,256Mg 6. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-rozbiórka 520m2 7. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-budowa 520 m2 8. Kładki dla pieszych na ramach-budowa 0,6 m3 9. Kładki dla pieszych na ramach-rozebranie 0,6 m3 10. Rozebranie słupków ogrodzenia 1,44 m3 11 Postawienie słupków ogrodzenia 7,2 m 12Ogrodzenie z płyt drewnianych na słupkach drewnianych- rozebranie 30m2 13 Ogrodzenie z łat i desek odzysk materiału 50 % -30 m2 14 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych-rozebranie -45 m2 15Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w rozstawie 2,4m 45 m 16 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-rozebranie 1 m 17 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-naprawa 1 m 2. Wykopy: 18. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 15 cm 549 m2 19. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej dodatek 5 cm ponad 15cm-1647m2 20. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie płaskim 164,7 m2 21. Wykopy oraz przekopy na gł. do 3,0m , na odkład 1818,892 m3 22. Wykopy liniowe szer 0,8-2,5m gł do 3,0m 448,707 m3 23. Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką 4926,708 m2 24. Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich 15 cm 188,828 m3 25 Roboty ziemne odwiezienie nadmiaru gruntu 1036,973 m3 26. Dodatek za każdy km rozpoczęty transportu ziemi 1036,973m3 27.Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich15 cm-wymiana gruntu 1036,973m3 28. Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym 1818,892m3 29.Zasypywanie wykopów o scianach pionowych 448,707 m3 3. Odwodnienie wykopów 30. Drenaż rurowy jednorzędowy w obsypce 1240,070 m 31. Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie tymczasowe 15 szt 32 Pompowanie wody z wykopów 1464 szt 33. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione 5 m 34. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione 628,65m 35. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione 714,45m 36.Przyłącze wodociagowe z rur cisnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego o śr. 63 mm- wykop nawodniony. 3 szt 37. Rurociągi stalowe ocynkowane, o śr nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie, rura sygnalizacyjna w rurze osłonowej wraz ze skrzynka uliczną do zasuw 6,4 m 38. Zasuwy typu E z obudową o śr. 50-65mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 40 mm z obudową i skrzynka uliczną. 3 kpl 39. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 80 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 40. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 100 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 41. Zasuwy typu E z obudową o śr. 150mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 150 mm z obudową i skrzynka uliczną 3 kpl 42. Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 7 kpl 43. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 110mm, wykop umocniony 53 szt 44. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 160mm, wykop umocniony 60 szt 45. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 200mm, połączenie rur przeciskowych 7 szt 46 Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 250mm, połączenie rur przeciskowych 2 szt 47. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 90mm, wykopy umocnione kolano elektro oporowe 90 st 3 szt 48. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dn 40 mm 3 szt 49. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dn 63/40 mm 3 szt 50. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 63 mm 2 szt 51. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione kształtka przejsciowa PE/stal 63/50mm 1 szt 52. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione tuleja dz 63 mm 2 szt 53. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe dz 90 mm 2 szt 54. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy PE dz 90/90 mm 1 szt 55. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 90/90 mm 1 szt 56. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa PEHD dz 90 mm 8 szt 57. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 80mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 4 szt 58. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione 1 szt 59. Przejscie przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości sciany 20 cm - otwór o Sr 210 mm- przejście szczelne przez sciane sieci cieplnej 1 szt 60. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 110 mm 30 szt 61. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/110 mm 1 szt 62. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/63 mm 1 szt 63. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolano bos e 30 st dz 110 mm 1 szt 64. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolana bose 15 st dz 110mm 4szt 65. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 110-140 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 110 mm 10 szt 66. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/80mm 5 szt 67. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 dn 100 mm 3 szt 68. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa 14 szt 69. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy dz 160/63 3 szt 70. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dz 160/110mm 1 szt 71. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 45 st dz 160 6 szt 72. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 90 st dz 160 2 szt 73. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/110 1 szt 74. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , kolano bose 15 st dz 160 1 szt 75. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/90 1 szt 76. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 150mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 150/80mm 3 szt 77. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 160-225 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 160 mm 2 szt 78. Wykonanie elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe 0,7 m3 79 . Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 110mm 4szt 80. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 160mm 4szt 81. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 14 szt 82. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 7 szt 83. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,5 m 84. Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomychWP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 13,35 m 85. Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 25,8 m 86. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,0 m 87. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz200z końcówką stalową Dn 25 3 szt 88. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz250 z końcówką stalową Dn 25 1 szt 89. Przciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych 88,58m 90. Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 17,0 kpl 91. Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 7 szt 92. Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 7 szt 93. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa szt 1350 m 94. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa sztucznego taśma PVC z wkładka sygnalizacyjną metalową 1350 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-0, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skanska S.A., ul. Gen. Zajączka9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1216712,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 842378,47
 • Oferta z najniższą ceną: 842378,47 / Oferta z najwyższą ceną: 842378,47
 • Waluta: PLN .
 

 

 

 

                                                                                                                                 Burmistrz Stawiszyna

/Justyna Urbaniak/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-06-07

PFiZP 271.1.2016                                                                Stawiszyn, dnia 31.05.2016 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych          

    ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk-Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk cukrownia nr 674337P na gruntach nr 223/66;349;295/3;194/5217;216/4;216/1;215,214;213/1;213/2;182/66/182/103;183

wybrano jako ofertę  najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę

 „Skanska S.A.”  ul. Gen. Zajączka 9;

 01-518 Warszawa;

Żdzary 75; 62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty : 1036125,49zł (brutto)

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i warunki gwarancji i rękojmi w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium: (cena + okres gwarancji i rękojmi = 400 pkt).

 

 Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom nie podlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy, adres

 

Obliczenie punktacji

 

 

1

Skanska S.A.                            ul. Gen. Zajączka 9;

 01-518 Warszawa;

Żdzary 75; 62-571 Stare Miasto

P1= (100,00+100,00+100,00+100,00)x90%= 360

P2=(100,00+100,00+100,00)x10% = 40,00

Razem: 400

                                                                                                                     

W  niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucona żadnej oferty.

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak  

Stawiszyn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk - Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P

2016-05-10

Stawiszyn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2
Numer ogłoszenia: 115932 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ROZBIÓRKI I NAPRAWY- 1.Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gr 4 cm -290,1m2; 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm- 290,1 m2; 3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm - 290,1 m2; 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych gr 4 cm -290,1m2 5. Dodatek za transport mieszanki mineralno bitum.1 km ponad 5km-28,256Mg 6. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-rozbiórka 520m2 7. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-budowa 520 m2 8. Kładki dla pieszych na ramach-budowa 0,6 m3 9. Kładki dla pieszych na ramach-rozebranie 0,6 m3 10. Rozebranie słupków ogrodzenia 1,44 m3 11 Postawienie słupków ogrodzenia 7,2 m 12Ogrodzenie z płyt drewnianych na słupkach drewnianych- rozebranie 30m2 13 Ogrodzenie z łat i desek odzysk materiału 50 % -30 m2 14 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych-rozebranie -45 m2 15Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w rozstawie 2,4m 45 m 16 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-rozebranie 1 m 17 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-naprawa 1 m 2. Wykopy: 18. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 15 cm 549 m2 19. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej dodatek 5 cm ponad 15cm-1647m2 20. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie płaskim 164,7 m2 21. Wykopy oraz przekopy na gł. do 3,0m , na odkład 1818,892 m3 22. Wykopy liniowe szer 0,8-2,5m gł do 3,0m 448,707 m3 23. Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką 4926,708 m2 24. Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich 15 cm 188,828 m3 25 Roboty ziemne odwiezienie nadmiaru gruntu 1036,973 m3 26. Dodatek za każdy km rozpoczęty transportu ziemi 1036,973m3 27.Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich15 cm-wymiana gruntu 1036,973m3 28. Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym 1818,892m3 29.Zasypywanie wykopów o scianach pionowych 448,707 m3 3. Odwodnienie wykopów 30. Drenaż rurowy jednorzędowy w obsypce 1240,070 m 31. Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie tymczasowe 15 szt 32 Pompowanie wody z wykopów 1464 szt 33. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione 5 m 34. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione 628,65m 35. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione 714,45m 36.Przyłącze wodociagowe z rur cisnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego o śr. 63 mm- wykop nawodniony. 3 szt 37. Rurociągi stalowe ocynkowane, o śr nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie, rura sygnalizacyjna w rurze osłonowej wraz ze skrzynka uliczną do zasuw 6,4 m 38. Zasuwy typu E z obudową o śr. 50-65mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 40 mm z obudową i skrzynka uliczną. 3 kpl 39. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 80 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 40. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 100 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 41. Zasuwy typu E z obudową o śr. 150mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 150 mm z obudową i skrzynka uliczną 3 kpl 42. Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 7 kpl 43. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 110mm, wykop umocniony 53 szt 44. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 160mm, wykop umocniony 60 szt 45. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 200mm, połączenie rur przeciskowych 7 szt 46 Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 250mm, połączenie rur przeciskowych 2 szt 47. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 90mm, wykopy umocnione kolano elektro oporowe 90 st 3 szt 48. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dn 40 mm 3 szt 49. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dn 63/40 mm 3 szt 50. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 63 mm 2 szt 51. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione kształtka przejsciowa PE/stal 63/50mm 1 szt 52. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione tuleja dz 63 mm 2 szt 53. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe dz 90 mm 2 szt 54. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy PE dz 90/90 mm 1 szt 55. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 90/90 mm 1 szt 56. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa PEHD dz 90 mm 8 szt 57. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 80mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 4 szt 58. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione 1 szt 59. Przejscie przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości sciany 20 cm - otwór o Sr 210 mm- przejście szczelne przez sciane sieci cieplnej 1 szt 60. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 110 mm 30 szt 61. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/110 mm 1 szt 62. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/63 mm 1 szt 63. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolano bos e 30 st dz 110 mm 1 szt 64. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolana bose 15 st dz 110mm 4szt 65. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 110-140 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 110 mm 10 szt 66. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/80mm 5 szt 67. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 dn 100 mm 3 szt 68. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa 14 szt 69. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy dz 160/63 3 szt 70. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dz 160/110mm 1 szt 71. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 45 st dz 160 6 szt 72. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 90 st dz 160 2 szt 73. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/110 1 szt 74. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , kolano bose 15 st dz 160 1 szt 75. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/90 1 szt 76. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 150mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 150/80mm 3 szt 77. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 160-225 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 160 mm 2 szt 78. Wykonanie elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe 0,7 m3 79 . Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 110mm 4szt 80. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 160mm 4szt 81. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 14 szt 82. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 7 szt 83. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,5 m 84. Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomychWP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 13,35 m 85. Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 25,8 m 86. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,0 m 87. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz200z końcówką stalową Dn 25 3 szt 88. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz250 z końcówką stalową Dn 25 1 szt 89. Przciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych 88,58m 90. Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 17,0 kpl 91. Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 7 szt 92. Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 7 szt 93. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa szt 1350 m 94. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa sztucznego taśma PVC z wkładka sygnalizacyjną metalową 1350 m.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji ORGBUD - SERWIS w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót , to wysokość wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji ORGBUD - SERWIS za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu - - w przypadku braku w/w cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-0, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina i Miasto Stawiszyn Stawiszyn 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 z adnotacją Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści wadium wnoszonego w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą , Zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a oraz art. 46 ust 5, PZP. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn , Sekretariat lub dołączyć do oferty. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: - nazwe dającego zlecenie (Wykonawcy) , Beneficjenta gwarancji/poręczenia( Zamawiającego, Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/poręczenia, oraz wskazanie ich siedzib. Określenie wierzytelności która ma zostać zabezpieczona gwarancją poręczeniem określone przez zamówienie. Kwotę gwarancji -poręczenia - Zobowiązanie gwaranta- poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia ,nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj. : kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony , jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1000000,00 zł Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia ,nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ; -wypełniony kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik do formularza oferty; -zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8 do SIWZ; formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ .Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty , oznacza to że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zdarzeń losowych , choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego w przypadku zmiany kolejności wykonania elementów robót. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: zawieszenia robót przez Zamawiającego; wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową, odkrycie stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których na etapie składania oferty nie można było przewidzieć, gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy. Inne zmiany: możliwa jest zmiana postanowień umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (zakładka zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.stawiszyn.pl (zakładka zamówienia publiczne) Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , 62 - 820 Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3 , pokój numer 12 w godz.08:30 do 15:30...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, 62 - 820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,sekretariat Urzędu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Justyna Urbaniak

Burmistrz Stawiszyna

00. SIWZ
01. Z 1 Formularz oferty
01a. Z 1A Kosztorys 
02. Z 2 do SIWZ
03. Z 3 do SIWZ
04. Z 4 do SIWZ
05. Z 5 do SIWZ
06. Z 6 do SIWZ
07a. Z 7 opis przedmiotu
07a. Z 7 Opis techniczny
08. Z 8 do SIWZ Projekt UMOWY
09. Z 9 Projekt budowlany i SST (format .zip)
10. Z 10 do SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach
11. Z 11 do SIWZ Wykaz podwykonawców
12. Z 12 do SIWZ Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-05-10
Data publikacji:2016-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6438