Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2016

PFiZP 271.1.2016                                                                Stawiszyn, dnia 31.05.2016 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych          

    ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk-Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk cukrownia nr 674337P na gruntach nr 223/66;349;295/3;194/5217;216/4;216/1;215,214;213/1;213/2;182/66/182/103;183

wybrano jako ofertę  najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę

 „Skanska S.A.”  ul. Gen. Zajączka 9;

 01-518 Warszawa;

Żdzary 75; 62-571 Stare Miasto

Cena wybranej oferty : 1036125,49zł (brutto)

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i warunki gwarancji i rękojmi w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium: (cena + okres gwarancji i rękojmi = 400 pkt).

 

 Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom nie podlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy, adres

 

Obliczenie punktacji

 

 

1

Skanska S.A.                            ul. Gen. Zajączka 9;

 01-518 Warszawa;

Żdzary 75; 62-571 Stare Miasto

P1= (100,00+100,00+100,00+100,00)x90%= 360

P2=(100,00+100,00+100,00)x10% = 40,00

Razem: 400

                                                                                                                     

W  niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucona żadnej oferty.

 

Burmistrz Stawiszyna

Justyna Urbaniak  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2445