12. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.328.273,14 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-12-28

Wybór najkorzystniejszej oferty

2018-12-18

Informacja z otwarcia ofert

2018-12-14

Wyjaśnienia

2018-12-06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-11-30

Ogłoszenie nr 655527-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.328.273,14 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.328.273,14 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-11-30
Data publikacji:2018-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4063