Ogłoszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie z dnia 2012-12-18

Stawiszyn; Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku Cukrowni

Numer ogłoszenia: MGOK.271.1.2012; data zamieszczenia: 18.12.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku Cukrowni 237, 62-830 Zbiersk, woj. wielkopolskie, tel. 062 7520555, kom.784 316 108 .

 • Adres strony internetowej zamawiającego: .........-......................................

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w ZbierskuII.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 • 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napedowego do celów grzewczych, który powinien spełniać wymagania (wg PN C-96024):

  1) gęstość w 15 C , max. - 0,860 g/m3

  2) wartość opałowa, min. - 42,6 MJ/kg

  3) temperatura zapłonu, min. - 56C

  4) lepkość kinematyczna w 20C, max. - 6,00mm2/s

  5) skład frakcyjny: - do 250 C destyluje, max. - 65% (V/V) - do 350 C destyluje, min. - 85% (V/V)

  6) temperatura płynięcia, max. - - 20 C

  7) zawartość siarki, nie więcej niż-max. - 0,1 % (m/m)

  8) zawartość wody, max. - 0,200(mg/kg)

  9) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg

  10) barwa - czerwona. do zbiorników zlokalizowanych w: - budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku Cukrowni 237,

  2. Planowana łączna ilość oleju opałowego wynosi - 20 000 litrów [20 m3 ].

  3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1200 ze zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz.1441 ze zm.).

  4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju środkami do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażona w pompę ssąco-tłocząca, wąż gumowy, legalizowany przepływomierz wskazujący dokładną ilość wydanego paliwa. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (według wskazań przepływomierza).

  Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostaw. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości dostaw, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia...


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

09.13.51.00 - Olej opałowy
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013r.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi (wymagana na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r Nr 89 poz. 625 ze zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty; 2. Pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/; 3. Oświadczenie że, oferowany przedmiot dostawy odpowiada określonym parametrom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadkach:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) ustawowej zmiany podatku VAT,
c) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie którejś ze stron niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Srawiszyn

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.12.2012r godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska (sekretariat- I piętro), 62-820 Stawiszyn

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Górska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5808