Roboty budowlane - Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw Przetarg termomodernizacja budynku klubowego GLZS "Korona-Pogoń Stawiszyn"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-25

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Stawiszyn: Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw
Numer ogłoszenia: 184094 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PLACU ZABAW W STAWISZYNIE UL.KALISKA 7/9 DZIAŁKA NR 501 I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rob. ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - ha 0.086 2.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - m2 598.20 3.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do 25 cm - m2 598.20 4.Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - m2 260.80 5.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - m³598.2*0.25 II.PODŁOŻA PIASKOWE- PLAC ZABAW 6.Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w głębokości 20 cm- m² 249.42 7.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- m³ 49.804 8.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy 1mpo zagęszczeniu- m2 249.02 9.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym grubość warstwy po zagęszczeniu do gr 12 cm- m2249.02 10.Nawierzchnia piaskowa dolna warstwa placu rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - m2249.02 11.Nawierzchnia piaskowa górna warstwa placu rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - m2 249.02 12.Obrzeża pcv o wys. 20 cm - m 65,00 III.POWIERZCHNIA UTWARDZONA GLINIASTA 13.Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w głębokości 20 cm (224.9+29.98) - m2 254.90 14.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość (224.90*0.2) - m3 50.98 15.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy - m2 254.90 16.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do gr 12 cm - m2254.90 17.Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2254.90 IV.CHODNIK WEWNĘTRZNY Z KOSTKI BRUKOWEJ 18.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - m²93,90 19.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - m²93,90 20.Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- m²93,90 21. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm- m² 93.90 22.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m² 93.90 23.Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm- m127,52 24.Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m pełnieniem spoin zaprawą cementową - m127.52 V.WYPOSAZENIE W URZADZENIA ZABAWOWE 25.Dostawa i montaż. Zestaw zabawowy typu Olka- metalowy lub równoważny - kpl 1 26.Dostawa i montaż. Pomost ruchomy lub równoważny - kpl 1 27.Dostawa i montaż. Huśtawka metalowa ważka lub równoważna - kpl 1 28.Dostawa i montaż. Huśtawka pies lub równoważny - kpl 1 29.Dostawa i montaż Huśtawka podwójna wahadłowa mix - kpl 1 30.Dostawa i montaż. Słupki do slalomu lub równoważne- kpl 1 31.Dostawa i montaż. Drabinka lub równoważna - kpl 1 32.Dostawa i montaż. Kółko - krzyżyk lub równoważny - kpl 1 33.Dostawa i montaż Sześcian wielofunkcyjny lub równoważny - kpl 1 34.Dostawa i montaż Równoważnia metalowa lub równoważny - kpl 1 VI.WYPOSAŻENIE STAŁE PLACU ZABAW 35.Dostawa i montaż .Ławki Parkowej - szt.6 36.Dostawa i montaż Kosz Parkowy - szt.2 37.Dostawa i montaż Tablicy regulaminowej - kpl.1 38.Stojak na rowery- szt.1 VII.OGRODZENIE PLACU ZABAW 39.Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie, wycinka żywopłotu - m² 157,00 40.Ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw z paneli prętowych ocynkowanych wysokości 1.6 m na słupkach z kształtowników m 94,14 41.Ogrodzenia zewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa panelowa z prętów 1,50x1,60- szt.1 42.Ogrodzenia zewnętrzne placu zabaw - brama panelowa z prętów ocynkowana 2.40x1.60 m- szt.1 VIII.TRAWNIKI OBWODOWE i NASADZENIA 43.Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu - m³ 13.04 44.Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - m³ 39.12 45.Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem - m² 260.80 46.Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych - m² 260.80 47.Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim średnica/głębokość: 0.5 m - Żywotnik(Tuja) - szt.50 48.Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim bez zaprawy dołów; średnica/głębokość: 0.5 m - Cyprysik groszkowy szt.13 49.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w średnica/głębokość: 0.5 m- Miłorząb dwuklapowy (forma pienna) szt. 8 Zakres robot objęty jest załączonym projektem zagospodarowania terenu przebudowy placu zabaw w Stawiszynie przy ul. Kaliskiej i Szkolnej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: - Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące i 00/100 złotych). - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. Z dopiskiem : Wadium - plac zabaw w Stawiszynie - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. (Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne). W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna - oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). - Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. - Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. - Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. -Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. -W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, winno jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i oświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu elementów małej architektury o łącznej wartości robót min. 150 000,00 PLN (brutto) w tym jedna robota dotycząca budowy placu zabaw o wartości co najmniej 80 000,00 PLN (brutto).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym , jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wskaże osobę (kierownika budowy) , która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Do oferty należy załączyć karty techniczne oferowanych urządzeń, aby Zamawiający mógł dokonać oceny czy są one równoważne pod względem funkcjonalności, wymiarów i wyglądu z wyposażeniem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w projekcie budowlanym (projekcie zagospodarowania terenu).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lub na nim b) Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), c) pełnomocnictwa - jeśli dotyczy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego, w tym inspektorzy nadzoru, jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownik budowy/robót, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ; 3) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, 4) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, 5) konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6) siły wyższej, 7) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 4. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust 1 pkt 2-7 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 4, ust 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (zakładka : zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj.wielkopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn powiat kaliski woj.wielkopolskie pokój nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 _Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju_ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania _Odnowa i rozwój wsi_ objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Załączniki do pobrania

Dokumenty pomocnicze

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

      Robert Jarzębski /-/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5485