OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WODOCIĄG

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2016

Stawiszyn: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115932 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ) 1. ROZBIÓRKI I NAPRAWY- 1.Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gr 4 cm -290,1m2; 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm- 290,1 m2; 3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 cm - 290,1 m2; 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych gr 4 cm -290,1m2 5. Dodatek za transport mieszanki mineralno bitum.1 km ponad 5km-28,256Mg 6. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-rozbiórka 520m2 7. Ogrodzenia z pref. el. żelbetowych-budowa 520 m2 8. Kładki dla pieszych na ramach-budowa 0,6 m3 9. Kładki dla pieszych na ramach-rozebranie 0,6 m3 10. Rozebranie słupków ogrodzenia 1,44 m3 11 Postawienie słupków ogrodzenia 7,2 m 12Ogrodzenie z płyt drewnianych na słupkach drewnianych- rozebranie 30m2 13 Ogrodzenie z łat i desek odzysk materiału 50 % -30 m2 14 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych-rozebranie -45 m2 15Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w rozstawie 2,4m 45 m 16 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-rozebranie 1 m 17 Kanały prefabrykowane łupinowe o średnicy 125 mm-naprawa 1 m 2. Wykopy: 18. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 15 cm 549 m2 19. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej dodatek 5 cm ponad 15cm-1647m2 20. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie płaskim 164,7 m2 21. Wykopy oraz przekopy na gł. do 3,0m , na odkład 1818,892 m3 22. Wykopy liniowe szer 0,8-2,5m gł do 3,0m 448,707 m3 23. Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką 4926,708 m2 24. Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich 15 cm 188,828 m3 25 Roboty ziemne odwiezienie nadmiaru gruntu 1036,973 m3 26. Dodatek za każdy km rozpoczęty transportu ziemi 1036,973m3 27.Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich15 cm-wymiana gruntu 1036,973m3 28. Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym 1818,892m3 29.Zasypywanie wykopów o scianach pionowych 448,707 m3 3. Odwodnienie wykopów 30. Drenaż rurowy jednorzędowy w obsypce 1240,070 m 31. Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie tymczasowe 15 szt 32 Pompowanie wody z wykopów 1464 szt 33. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione 5 m 34. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione 628,65m 35. Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych( PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione 714,45m 36.Przyłącze wodociagowe z rur cisnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego o śr. 63 mm- wykop nawodniony. 3 szt 37. Rurociągi stalowe ocynkowane, o śr nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie, rura sygnalizacyjna w rurze osłonowej wraz ze skrzynka uliczną do zasuw 6,4 m 38. Zasuwy typu E z obudową o śr. 50-65mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 40 mm z obudową i skrzynka uliczną. 3 kpl 39. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 80 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 40. Zasuwy typu E z obudową o śr. do 100mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 100 mm z obudową i skrzynka uliczną 2 kpl 41. Zasuwy typu E z obudową o śr. 150mm montowane na rurociągach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 150 mm z obudową i skrzynka uliczną 3 kpl 42. Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 7 kpl 43. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 110mm, wykop umocniony 53 szt 44. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. Zew 160mm, wykop umocniony 60 szt 45. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 200mm, połączenie rur przeciskowych 7 szt 46 Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zew 250mm, połączenie rur przeciskowych 2 szt 47. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 90mm, wykopy umocnione kolano elektro oporowe 90 st 3 szt 48. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dn 40 mm 3 szt 49. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dn 63/40 mm 3 szt 50. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 63 mm 2 szt 51. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 63mm, wykopy umocnione kształtka przejsciowa PE/stal 63/50mm 1 szt 52. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione tuleja dz 63 mm 2 szt 53. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe dz 90 mm 2 szt 54. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy PE dz 90/90 mm 1 szt 55. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 90/90 mm 1 szt 56. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa PEHD dz 90 mm 8 szt 57. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 80mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 4 szt 58. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione 1 szt 59. Przejscie przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości sciany 20 cm - otwór o Sr 210 mm- przejście szczelne przez sciane sieci cieplnej 1 szt 60. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 110 mm 30 szt 61. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/110 mm 1 szt 62. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik bosy PE dz 110/63 mm 1 szt 63. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolano bos e 30 st dz 110 mm 1 szt 64. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 110mm, wykopy umocnione kolana bose 15 st dz 110mm 4szt 65. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 110-140 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 110 mm 10 szt 66. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/80mm 5 szt 67. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 110mm, wykopy umocnione kształtka połączeniowa AVK typ 601 dn 100 mm 3 szt 68. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa 14 szt 69. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione trójnik elektrooporowy dz 160/63 3 szt 70. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dz 160/110mm 1 szt 71. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 45 st dz 160 6 szt 72. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe 90 st dz 160 2 szt 73. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/110 1 szt 74. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , kolano bose 15 st dz 160 1 szt 75. Sieci wodociągowe połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektro oporowych o śr.zew 160mm, wykopy umocnione , trójnik bosy dz 160/90 1 szt 76. Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe śr.zew 150mm, wykopy umocnione trójnik żeliwny kołnierzowy dn 150/80mm 3 szt 77. Sieci wodociągowe montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano kołnierzowych- tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz o Sr. Zew. 160-225 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 160 mm 2 szt 78. Wykonanie elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe 0,7 m3 79 . Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 110mm 4szt 80. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE,PEHD, o śr. do 160mm 4szt 81. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 14 szt 82. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 7 szt 83. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,5 m 84. Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomychWP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 13,35 m 85. Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 25,8 m 86. Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250mm w gruntach kat. III-IV- przewiert rurą PE100Dz200mm 40,0 m 87. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz200z końcówką stalową Dn 25 3 szt 88. Sieci wodociągowe- kształtki stalowe kołnierzowe o śr. zew. i grubości scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgałęzienie siodłowe na rure PE Dz250 z końcówką stalową Dn 25 1 szt 89. Przciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych 88,58m 90. Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 17,0 kpl 91. Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 7 szt 92. Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 7 szt 93. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa szt 1350 m 94. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa sztucznego taśma PVC z wkładka sygnalizacyjną metalową 1350 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-0, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Skanska S.A., ul. Gen. Zajączka9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1216712,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 842378,47
  • Oferta z najniższą ceną: 842378,47 / Oferta z najwyższą ceną: 842378,47
  • Waluta: PLN .
 

 

 

 

                                                                                                                                 Burmistrz Stawiszyna

/Justyna Urbaniak/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-07-04
Data publikacji:2016-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Lesław Luźny
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2400