Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP.271.1.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- roboty budowlane

Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki

Numer ogłoszenia: 139636 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27083 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki obejmujący swoim zakresem: 1) 45410000-4 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) 45410000-4 Termomodernizacja ścian metodą lekką-mokrą: - Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 12,00 cm - 192,472 m², - 0cieplenie cokołów warstwą styropianu grubości 10,00 cm - 41,571 m², - Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 2,00 cm - 12,777m², - Wyprawa tynkarska ocieplonych ścian, - Malowanie elewacji. Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 3) 4545000-6 Termomodernizacja dachu: - Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego grubości 12,00 cm - 276,44 m² - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe - 276,44 m² , - Obróbki blacharskie (26,442 m²), rynny PCV(45,400 m) i rury spustowe (19,00 m), - Przemurowanie kominów. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 4) 4545000 - 6 Roboty remontowo budowlane wewnętrzne: - Przygotowanie podłoży i wykonanie tynków wewnętrznych(gładzi gipsowych) ścian -212,927 m² i sufitów - 141,46 m². - Malowanie farbą emulsyjną - 327,787 m², - Licowanie ścian płytkami - 43,56 m², - Wykładzina posadzek z płytek - 37,33 m², -Posadzki z wykładziny rulonowej - 111,734 m² - Wykonanie okładziny płytkami schodów zewnętrznych - 5,20 m², - Roboty rozbiórkowe Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 5) 45330000-9 Instalacja wodno-kanalizacyjna: -Roboty demontażowe, - Wykonanie rurociągów miedzianych, - Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV, - Montaż kompletnych urządzeń sanitarnych (umywalki pojedyncze - 1 szt., ustępy - 2 szt., pisuar-1 szt.,zlewozmywak - 2 szt.podgrzewacz wody 150 l.-1 szt.,baterie umywalkowe - 4 szt.,wodomierz z węzłem - 1 szt.) Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 6) 45420000 - 7 Instalacje elektryczne: - Wykonanie instalacji elektrycznej w tym tablicy elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z oprawami, instalacji gniazd, wtykowych, instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej, instalacja odgromowej. - Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w tym tablica elektryczna, instalacja oświetleniowa wraz z oprawami, instalacja gniazd, wtykowych, instalacja alarmowa i sygnalizacyjna, instalacja odgromowa. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót i zatwierdzonym przez Inwestora projekcie instalacji opracowanym przez Wykonawcę. 7) Stolarka drzwiowa: - Wykucie z muru ościeżnic i obsadzenie nowych,montaż skrzydeł drzwiowych - szt 3,montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 5,00 m², montaż drzwi stalowych-4,85 m², montaż bramy garażowej - 8,06 m². 8) Drogi, chodniki: Przygotowanie koryta pod wykonanie warstw odsączających, podsypki pod wykonanie nawierzchni placów i chodników z kostki betonowej gr.6,0 cm - 312,00 m². 9) Wyposażenie: L.p. Nazwa produktu/towaru oraz ilość 1 Chłodziarka (Szafy chłodnicze przeszklone) - sztuk 2 ,00 2 Zamrażarka - sztuka 1,00 3 Kuchnia gazowa - sztuka 1,00 4 Piekarnik - sztuka 1,00 5 Okap - sztuka 1,00 6 Naczynia kuchenne (komplet obejmuje 5 garnków, 2 patelnie, 2 brytfanny nierdzewne z przykryciem) - kpl. 1,00 7 Stoły prostokątne - sztuk 20,00 8 Krzesła - sztuk 60,00 9. Meble kuchenne (komplet obejmuje basen nierdzewny 2-komorowy, 2 stoły robocze ze stali nierdzewnej, szafa magazynowa nierdzewna, regał nierdzewny) - kpl. 1,00 Zakup wyszczególnionego wyżej sprzętu wraz z jego montażem w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10) Plac Zabaw: - wydzielenie i urządzenie placu zabaw: zestaw ALL AMERICAN, huśtawka łańcuchowa podwójna, huśtawka wagowo-osiowa podwójna, piaskownica, ogrodzenie z paneli stalowych do wys.1,20 m z furtką sze.1,00 m (wyposażenie musi spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać certyfikaty jakości). Zakup i montaż zestawów wyszczególnionych wyżej. Montaż zestawów placu zabaw wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania placu zabaw uwzględniającego przepisy w tym zakresie 3.2 Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Zamawiający wymaga by gwarancja jakości na urządzenia zabawowe i nawierzchnię bezpieczną wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. Zamawiający będzie żądał: - Informację identyfikacyjną producenta (importera), - Dokumentację techniczną , w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt lub nawierzchnia zostały wyprodukowane( powinna być tam zawarta informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach,) - Instrukcję o zalecanym sposobie montażu, - Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami(najlepiej w formie graficznej) zasadach kontroli i konserwacji. - Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normami. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączonym obmiarze, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 3.4. Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy i jego otoczenia celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 3.5. Całość materiałów na wykonanie przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.22.20.00-9, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDMAR Plus A.Grabarczyk, Piotrów 38, 62-812 Jastrzębniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432561,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 220172,03
  • Oferta z najniższą ceną: 220172,03 / Oferta z najwyższą ceną: 279466,37
  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/   Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2375