Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP.271.3.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Stawiszyn: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku.


Numer ogłoszenia: 77893 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74686 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy - 213,86 m² Powierzchnia użytkowa - 144,63 m² Kubatura - 730,00 m³ obejmujący swoim zakresie: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, U mniejsze lub równe niż 1,60 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe niż 1,10 W/m2*K), łącznie - 29,349 m², -Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, współczynnik U mniejsze lub równe niż 1,50 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe niż 1,10 W/m2*K). (szkło bezpieczne) - 13,060 m², -Wykucia, roboty demontażowe, 3) Termomodernizacja ścian metodą lekką-mokrą: -Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm - 236,357 m², -Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 2,00-3,00 cm - 21,816 m², -Wyprawa tynkarska ocieplonych ścian, -parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, -licowanie ścian płytkami - 47,293 m², -Malowanie elewacji. Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4) Termomodernizacja murów fundamentowych -Wykopy do gł.1,50 m - 21,840 m³ -Ocieplenie ścian fundamentowych - 55,328 m², -Wykonanie tynku mozaikowego - 18,928 m² 5) Termomodernizacja dachu: -Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego grubości 20,00 cm - 226,20 m² -Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe - 226,20 m² , -Obróbki blacharskie (22,55 m²), rynny PCV(29,00 m) i rury spustowe (10,50 m), Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. 6) Wymiana instalacji co z osprzętem, 7) Wymiana instalacji wodociągowej z osprzętem, 8) Wymiana instalacji kanalizacyjnej z osprzętem, 9) Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, W zakres pkt.6,7,8,9, wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji co,z osprzętem, wodociągowej z osprzętem, kanalizacji z osprzętem, elektrycznej z osprzętem i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 10) Remont posadzki -Posadzki z płytek 30 x 30 cm na przygotowanym podłożu - 144,83 m² 11) Roboty różne -Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki betonowej gr.6 i 8 cm na przygotowanym uprzednio podłożu - 36,40 m², -Ułożenie krawężników betonowych - 72,80 m. 12) Utwardzenie terenu -Mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie warstw podbudowy pod wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8,00 cm - 250,00 m² -Ułożenie krawężników betonowych na uprzednio wykonanej ławie betonowej - 70,00 m Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami, z zachowaniem przepisów BHP. 3.2. Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego te-renu budowy i jego otoczenia celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należy-tego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 3.3. Całość materiałów na wykonanie przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do ja-kości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 3.4 Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45421000-4 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 45410000-4 Tynkowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.21.42.00-2, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DHUR XL ARKADIUSZ DĄBROWSKI, ul. Jana III Sobieskiego 26, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380994,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 163519,96
  • Oferta z najniższą ceną: 163519,96 / Oferta z najwyższą ceną: 274995,55
  • Waluta: PLN.

 

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2556