2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXXVII/195/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020.

2017-08-24

Uchwała Nr XXXVII/194/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

2017-08-24

Uchwała Nr XXXVII/193/2017 w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Kaliskiemu na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk - Cukrownia w zakresie chodnika"

2017-08-24

Uchwała Nr XXXVII/192/2017 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Stawiszyn do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa w powiecie...

2017-08-11

Uchwała Nr XXXVI/191/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020..

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/190/2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/189/2017 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia.

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/188/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.”Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/187/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/186/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/185/2017 w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/184/2017 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/183/2017 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/182/2017 w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2023”

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/181/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna

2017-07-13

Uchwała Nr XXXVI/180/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2016 r.

2017-07-13

Uchwała Nr XXXIV/179/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2017 roku”.

2017-06-26

Uchwała Nr XXXIV/178/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

2017-06-26

Uchwała Nr XXXIV/177/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

2017-06-26

Uchwała Nr XXXIII/176/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017 – 2020

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody (nie wyrażenia zgody) na wyodrębnienie  w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2018, środków stanowiących fundusz sołecki

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/173/2017 w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek.

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/172/2017 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2017 roku".

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/171/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

2017-05-05

Uchwała Nr XXXIII/170/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-05-05

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:7617