Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany

Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany”

Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych”

Poddziałanie 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Opis projektu:

W ramach inwestycji zostanie przebudowany i zagospodarowany Plac Wolności, rozbudowany dziedziniec ratusza o scenę, a także wyremontowany lokal na parterze budynku przy ul. 1 Maja 1, który posłuży do utworzenia przez mieszkańców spółdzielni socjalnej.

Odnowiony Plac Wolności stanie się swojego rodzaju Rynkiem, będącym wizytówką miasta, stanowiąc nie tylko przestrzeń o wysokich walorach estetycznych, ale przede wszystkim będąc ożywioną przestrzenią publiczną, przyjazną mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym.

Dziedziniec ratusza uzyska nową funkcję stając się miejscem organizacji różnego rodzaju form aktywizacji społecznych, imprez kulturalnych, wydarzeń oraz zajęć artystycznych.

 

Celem projektu jest:

  • Podniesienie atrakcyjności Stawiszyna
  • Aktywizacja społeczno – gospodarcza obszaru zdegradowanego,
  • Wzmocnienie sektora kultury,
  • Utworzenie warunków funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej,
  • Kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych tj. zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców,
  • Odbudowa ładu przestrzennego i estetyki miejsca,
  • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej.

 

Planowane efekty:

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,96ha

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 5 986,44 m2

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1,00 szt.

Długość przebudowanych dróg gminnych – 0,238 km

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2,00 szt.

 

Całkowita wartość projektu: 7 367 487,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 590 539,24 zł

Podpisanie umowy na dofinansowaniePodpisanie umowy z wykonawcąRealizacjaGaleria

W dniu 13 grudnia 2018 roku Burmistrz Stawiszyna – Justyna Urbaniak oraz Skarbnik Gminy i Miasta w Stawiszynie – Anna Manikowska w obecności Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzeny Wodzińskiej podpisały umowę na dofinansowanie rewitalizacji rynku w Stawiszynie.

Projekt pn:. „Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany” otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3 590 539,24 zł

Całkowitą wartość projektu szacuje się na 7 367 487,92 zł

Przypominamy, iż Urząd Marszałkowski w Poznaniu pozytywnie zaakceptował projekt architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Stawiszynie
wraz z przebudową infrastruktury drogowej. Pozytywnie również zostało zaakceptowane zagospodarowanie przestrzeni dziedzińca ratusza na cele kulturalne. W ramach rewitalizacji powstanie również miejsce na utworzenie przez mieszkańców spółdzielni socjalnej w lokalu
przy ul. 1go Maja 1.

Cała koncepcja rewitalizacji uzyskała pozytywną akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a co najważniejsze wniosek uzyskał wysoką punktację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za dobrą i spójną koncepcję całego przedsięwzięcia.

W dniu 17 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie została podpisana umowa na realizację inwestycji pn: Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – Zmiany” pomiędzy Burmistrzem Stawiszyna Panią Justyną Urbaniak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Anny Manikowskiej, a Wykonawcą inwestycji konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum firm: GREGBUD Grzegorz Rybarczyk z siedzibą w Nowy Olesiec, partnerzy Firma Budowlana CEGBUD z siedzibą w Chlebów oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z siedzibą w Tuliszków.

Przypominamy, że inwestycja dofinansowana jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3 590 539,24 zł. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na III kwartał 2019 roku, zakończenie IV kwartał 2020 roku.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany i zagospodarowany Plac Wolności, rozbudowany dziedziniec ratusza o scenę, a także wyremontowany lokal na parterze budynku przy ul. 1 Maja 1, który posłuży do utworzenia przez mieszkańców spółdzielni socjalnej.